Aquesta setmana hem iniciat les classes d’instrument de l’Escola de Música amb els professors del Conservatori del Liceu.

A l’Escola Pia Sarrià-Calassanç tenim integratde forma paral·lela als  ensenyaments generals, uns ensenyaments musicals que potencien la creativitat i que desenvolupen unes habilitats que seran essencials per a l’adult del futur, tot garantint que aquells alumnes que tenen el talent i la voluntat de prosseguir els ensenyaments musicals amb una orientació professional, puguin fer-ho, primer a la pròpia escola i més tard en els conservatoris professionals. 

Fruit  del conveni amb el Conservatori del Liceu lany 2012, l’escola inclou el programa de nivell bàsic de les escoles de música del Liceu a les dues hores de classe setmanals de l’educació primària, amb diferents itineraris segons la capacitat, motivació i voluntat dels alumnes. A partir del 3r curs d’educació primària el temps escolar de classe es complementa amb un temps extraescolar dins de la mateixa escola.

Per la seva banda, el Conservatori del Liceu atorga el Diploma de nivell bàsic del Conservatori del Liceu als estudiants de l’escola que hagin seguit i assolit totes les matèries del programa d’estudis. Aquest diploma, que capacita els alumnes per accedir als estudis de Grau Professional de Música, s’assoleix de forma paral·lela a l’educació primària.