Preinscripció 2020/2021

TENS DUBTES?

PREINSCRIPCIÓ P3 A 4T ESO CURS 2020/2021

El Departament d’Educació ja ha publicat la llista oficial de sol·licituds de preinscripció per al proper curs 2020/2021 per als ensenyamenys des de P3 fins a 4t d’ESO demanades Calassanç al nostre centret en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020. Adjuntem la llista oficial de sol·licituds de preinscripció BAREM PROVISIONAL CURS 2020/2021 i us demanem que valideu que la puntuació del barem de la sol·licitud que heu presentat és correcte. En el cas que hi hagi algun error en el barem, cal que ens ho notifiqueu enviant un correu electrònic  a preinscripcio@sarria.epiaedu.cat per tal de poder rectificar-ho. La vostra sol·licitud estan referenciades en el llistat amb les dues primeres lletres del nom, les dues primeres lletres del 1r congom i  les dues primeres lletres del 2n cognom. En el cas que el nom contingui un accent les trobareu al final del llistat.

 

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2020/2021

COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

Enguany el tràmit de la preinscripció es realitza amb dues opcions: sol·licitud amb suport informàtic (opció recomanada) i sol·licitud electrònica.

Sol·licitud amb suport informàtic (opció recomanada):

Del 27 de maig al 3 de juny heu d’accedir a l’enllaç del Departament d’Educació: FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ. Complimenteu la sol·licitud i seguiu les indicacions que us marca l’aplicatiu. Un cop introduïdes totes les dades a l’aplicatiu, aquest us generarà un resguard.  

Perquè la preinscripció tingui efecte, cal que ens envieu el resguard i tota la documentació que ara us detallem (escanejada o fotografiada) per correu electrònic a l’adreça: preinscripcio@sarria.epiaedu.cat

Per tal de facilitar i donar validesa a la preinscripció, cal que els documents es puguin llegir amb claredat. Documentació que cal presentar per sol·licitar la plaça escolar:

 • Resguard de la sol·licitud telemàtica. 
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça (pare, mare, tutor/a, guardador/a) o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport, si es tracta de persones estrangeres.
 • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Full de tria de matèries complimentat
 • Sol·licitud d’informació del servei de transport escolar (s’adjunta full informatiu i d’instruccions).

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen.

 • Proximitat del domicili. Només si el domicili familiar al·legat en la sol·licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideix amb el que figura al DNI/NIE de la persona sol·licitant. El domicili s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Domicili del lloc de treball: Certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral.
 • Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Condició legal de família nombrosa/família monoparental: otocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent. 

Un cop enviada tota la documentació per correu electrònic, rebreu un primer correu justificant-ne la recepció. Quan haguem revisat totes les dades, rebreu un segon correu on confirmarem que tot és correcte. Encara que el formulari en línia estarà actiu fins el 3 de juny, podreu enviar-nos la documentació per correu electrònic fins el 4 de juny.  

Sol·licitud electrònica:  

Per poder fer la sol·licitud electrònica, cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (si és major d’edat o fa els 18 anys durant aquest any) disposi de:

 • el servei d’identificació idCat Mòbil o
 • l’usuari GICAR (si es tracta de treballadors/es de la Generalitat de Catalunya) o
 • altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

Del 27 de maig al 3 de juny heu d’accedir a l’enllaç del Departament d’Educació: FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ. Complimenteu la sol·licitud i seguiu les indicacions que us marca l’aplicatiu. Un cop introduïdes totes les dades a l’aplicatiu, aquest us generarà un resguard.   Perquè la preinscripció tingui efecte, cal que ens envieu tota la documentació que ara us detallem (escanejada o fotografiada) per correu electrònic a l’adreça: preinscripcio@sarria.epiaedu.cat Per tal de facilitar i donar validesa a la preinscripció, cal que els documents es puguin llegir amb claredat.

Documentació que cal presentar per sol·licitar la plaça escolar:

Per justificar la puntuació corresponent als criteris de baremació que al·legueu, cal que presenteu la documentació acreditativa: 

 • Domicili del lloc de treball: certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral.
 • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa com a beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Condició legal de família nombrosa/família monoparental: fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.

Un cop enviat per correu electrònic el full de tria de matèries i la documentació acreditativa, si s’escau, rebreu un primer correu justificant-ne la recepció. Quan haguem revisat totes les dades, rebreu un segon correu on confirmarem que tot és correcte.

Encara que el formulari en línia estarà actiu fins el 3 de juny, podreu enviar-nos la documentació acreditativa  per correu electrònic fins el 4 de juny.

De manera excepcional, les famílies que no pugueu fer la presentació telemàtica per falta de dispositiu, podreu formalitzar  presencialment la sol·licitud de preinscripció amb els dispositius que habilitarem a la recepció de l’Escola. Per fer-ho cal que demaneu una cita prèvia, els dies 27 i 28 de maig i el dia de 2 juny, al telèfon 932120908, de 8 a 15h.

Cal que porteu la documentació (especificada a l’apartat de sol·licitud amb suport informàtic) per poder-la escanejar o fotocopiar. Per tal de fer tots els tràmits amb la màxima seguretat, us preguem portar mascareta i guants. Us recordem que no han d’acudir al centre les persones especialment vulnerables, en període de confinament o que presentin símptomes. En aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.  

Des de l’Escola, us volem assegurar que el procés es fa en condicions d’equitat i garantint l’atenció a les famílies que puguin necessitar-la. No dubteu en fer-nos qualsevol consulta que us permeti prendre la millor decisió. Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.