Matemàtiques reals i divertides

Avui a 4t de primària treballem el càlcul a través del joc i activitats manipulatives mitjançant les quals els alumnes experimenten i interioritzen els conceptes que estan treballant. Es tracta d’un aprenentatge sensorial que permet als alumnes passar del pensament concret a l’abstracte. Avui a 4t de primària treballem el càlcul jugant.

L’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’analitzar i resoldre situacions matemàtiques en un context particular i pràctic i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, puguin mobilitzar tots els seus recursos per resoldre el problema de manera eficient.