Logopèdia, reforç i acollida de nouvinguts

A l’Escola, el servei de logopèdia s’ofereix des de P3 fins a segon de primària.

Quan comencen P3, els infants estan amb la tutora i la tècnica especialista d’infantil a l’aula durant un temps per fer l’adaptació a l’Escola. La tasca de la nostra logopeda, la Paqui Torralba, és estar amb elles, a l’aula, per observar els alumnes i valorar qui necessita una ajuda per millorar la parla. Després de l’avaluació inicial, fem petits grups d’estimulació general del llenguatge.

Quan l’alumnat passa a P4 es fa el seguiment del treball que s’ha dut a terme el curs anterior i es valora qui ha de continuar fent reeducació i qui ja no. Els grups es fan d’acord amb les dislàlies que s’han de treballar, és a dir, segons les substitucions dels diferents sons que l’infant fa quan parla.

A P4 i P5 la intervenció de la logopeda consisteix a facilitar la bona dicció de tots els sons per poder arribar a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Quan l’alumnat arriba a primària, tant a primer com a segon, la intervenció que es fa es redueix al treball dels sons r, s, i g, j i ll.

A part, també ajudem els infants amb dificultats en la lectura, l’escriptura i la comprensió lectora. Ho fem en petits grups de treball.

Actualment, atès l’increment de famílies estrangeres que vénen a l’Escola, també ajudem a fer l’acollida dels infants nouvinguts.

L’atenció a la diversitat

Entenem que atendre la diversitat consisteix en personalitzar al màxim l’ensenyament, facilitant a l’alumne/a oportunitats per al seu desenvolupament personal i progrés acadèmic.

El Departament d’Orientació Escolar

L’Escola compta amb el Departament d’Orientació Escolar (logopedes, psicòlegs i psicopedagogs), que treballa estretament amb els equips de tutors per assessorar-los i donar-los suport en la seva tasca.

La detecció de dificultats i d’altes capacitats

Les diferències que els alumnes presenten entre ells generen, també, necessitats educatives diverses, enteses aquestes com el conjunt d’ajuts que cal proporcionar-los perquè assoleixin, en el major grau possible, els objectius establerts amb caràcter general. La detecció de dificultats la duu a terme l’equip de tutors i docents i el Departament d’Orientació Escolar a partir de l’observació diària i de l’aplicació d’eines que permeten detectar-les: exploracions d’evolució en la lectura i l’escriptura; proves psicomètriques d’aptituds, actituds, atenció i memòria; exploracions de parla, discriminació auditiva i de dificultats d’adquisició de la lectura i l’escriptura; i observacions i exploracions del desenvolupament de la personalitat o actitudinals. Apliquem diferents mesures i accions que es concreten en els plans individualitzats, els grups de reforç, els grups d’excel·lència, els agrupaments flexibles i els desdoblaments.