LES DINÀMIQUES DE COHESIÓ DE GRUPS D’INICI DE CURS

 

Un grup no és tan sols un agrupament de persones. Per considerar-lo un grup, els seus membres han de compartir objectius, han d’interactuar i també han de tenir un conjunt d’actituds, normes i valors. I si aquest grup, que està integrat per docents i alumnes,  interactua dins l’aula al voltant dels coneixements, els aprenentatges es veuen afavorits quan es produeixen en un clima de confiança, acceptació, equitat i respecte.

A fi que els alumnes d’un grup classe se sentin acollits, desenvolupin rols d’ajuda cap als altres i, al mateix temps, s’afavoreixi el seu propi treball, és prioritari cohesionar el grup. Transformar un grup d’alumnes en un grup eficient i efectiu provoca una millora en les relacions interpersonals i en el rendiment acadèmic.

I, per això mateix, són importants les dinàmiques de grup com a elements dinamitzadors i necessaris en el procés d’ensenyament/aprenentatge, per aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i interès per “aprendre a aprendre”. Les dinàmiques de grup s’apliquen dins de l’aula i en espais propers a aquesta. I les desenvolupem en base a tres fases:

INICIAL (primer trimestre): Coneixença per saber més dels altres i no quedar-nos en prejudicis ni superficialitats de l’altre. Aproximació, apropament físic.

MITJANA (segon trimestre): Estructura; conèixer què és un grup, de què pot estar format, a partir d’analitzar el grup propi i fer-nos conscients de què hi passa.

FINAL (tercer trimestre): Cloem. Acabem el curs, i el to emocional ha de ser d’alegria. Recollim records i reflexionem sobre l’evolució que hem fet i sobre què cal millorar.

Les dinàmiques de grup s’han transformat en una eina didàctica per aconseguir aprenentatges significatius en els alumnes, perquè es produeixen canvis personals mitjançant l’experiència de grup, augmentant la cooperació i el sentiment de solidaritat entre ells, afavorint aspectes positius d’augment d’autoestima personal i aconseguint gaudir i sentir-se feliç de pertànyer al grup.