Les claus de la nostra escola

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion collapsible=”yes” active_tab=”0″][vc_accordion_tab title=”UNA FORMACIÓ INTEGRAL”][vc_column_text]

A l’Escola de Pia Sarrià-Calassanç treballem dia a dia per dotar l’alumnat d’una formació integral basada en la suma de molts aspectes: la cultura de l’esforç, el seguiment personal i acadèmic per part dels tutors i el Departament d’Orientació Escolar (logopedes, psicòlegs, i psicopedagogs), la formació en valors (tant en la civilitat com en l’opció de Pastoral), els bons hàbits de treball, la relació amb les famílies, la creativitat, la innovació… No només es tracta de formar alumnes que obtinguin bones notes a les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat, sinó de preparar-los per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’Escola.

Amb aquest objectiu, el nostre programa educatiu inclou disciplines com la robòtica, la natació, l’educació mediambiental (som Escola Verda), l’aprenentatge servei, la cuina, el bricolatge, la planxa i la costura, la música (som una escola vinculada al Conservatori del Liceu), l’educació emocional i la interiorització… Es tracta de matèries i habilitats que ajuden a fomentar actituds com l’autoconeixement, la seguretat en un mateix, el compromís, l’assertivitat, l’autonomia i la creativitat.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”LA INNOVACIÓ METODOLÒGICA: SUMMEM”][vc_column_text][/vc_column_text]

 

El març del 2011 l’Escola Pia formula un repte: canviar el model d’ensenyament-aprenentatge. En el marc de la VI Assemblea de les Institucions Educatives, mestres, pares i alumnes van votar que volien una Escola que treballés per projectes interdisciplinaris i globalitzadors i en la qual els horaris i els espais esdevinguessin flexibles i estiguessin al servei dels aprenentatges, i no a l’inrevés. Es tractava de canviar la manera d’organitzar l’escola per poder donar resposta als reptes de la societat del futur ja que tenim un nou paradigma social. Vivim en l’anomenada «societat del coneixement», en la qual les tecnologies de la informació i la comunicació s’apliquen a tots els àmbits de la vida: a l’economia, a la política, a la família, al cercle d’amics… Això ha de comportar, també, com és lògic, canvis educatius importants. Aquest nou model de societat exigeix una educació diferent a la de la societat industrial del segle passat.

El mes de març del 2015, en el marc de la VII Assemblea, l’Escola Pia de Catalunya aprova el Projecte d’interdisciplinarietat a l’aula, SUMMEM. Aquest Projecte proposa una NOVA manera de treballar a l’aula que afavoreix el treball competencial, interdisciplinari i globalitzat, i que garanteix l’atenció a la diversitat. Es tracta de posar l’organització de l’aula, els espais, els horaris, l’agrupació de l’alumnat, etc., al servei de la pedagogia. Això significa canviar el rol del professor/a i donar més protagonisme a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, però sobretot significa canviar metodologies i les activitats que es realitzen a l’aula.

El projecte té cinc finalitats:

  1. Que els aprenentatges siguin significatius i contextualitzats. L’aprenentatge esdevé significatiu quan s’estableix un vincle entre el que l’alumne/a ja sap i el nou aprenentatge que ha d’integrar. Si allò que ha d’aprendre es relaciona d’alguna manera amb el que ja sap, l’aprenentatge serà significatiu. En canvi, si l’alumne/a es limita a memoritzar el que ha d’aprendre i no pot relacionar-ho amb el que coneix, ens trobem davant d’un aprenentatge memorístic, repetitiu o mecànic que l’alumne/a oblidarà al cap de poc. Per això és tan important que els aprenentatges siguin significatius. I també han de ser contextualitzats, perquè els continguts de l’aprenentatge adquireixen sentit quan els apliquem a situacions reals.
  2. Que s’aprengui mitjançant la recerca i el descobriment. Segurament és una manera d’aprendre més lenta, però més segura. El procés que l’alumne/a desenvolupa al llarg de la recerca fixa molt més els continguts que si li vénen donats. Indagar, investigar i fer recerca ajuda a fixar els continguts.
  3. Que es faci també de manera interdisciplinària i globalitzada. Perquè la realitat és interdisciplinària i perquè els continguts d’aprenentatge s’han de saber aplicar. Només podem garantir que un concepte s’ha après quan l’alumne/a és capaç d’utilitzar-lo en el moment en què el necessita.
  4. Que ajudi l’alumne/a a adquirir les competències necessàries per desenvolupar qualsevol tasca. Els continguts, per si mateixos, no constitueixen la finalitat de l’acció educativa, sinó que són el mitjà que possibilita que els alumnes siguin competents per utilitzar les seves capacitats en situacions diverses.
  5. Que garanteixi el progrés de tots i cadascun dels alumnes. Ningú no queda exclòs de l’escola perquè ningú no queda exclòs de la societat. Per tant, l’escola ha de fer possible que tots i cadascun dels seus alumnes progressin d’acord amb les seves capacitats.

La proposta es vertebra a partir de quatre eixos:

  1. Una part del currículum de cadascun dels cursos de totes les etapes ha de ser globalitzat i interdisciplinari. Això vol dir que el treball a l’aula es concreta en dos grans àmbits: un per al treball de les àrees i un altre per al treball interdisciplinari.
  2. En el treball interdisciplinari s’integren continguts de les diferents àrees en els Itineraris d’aprenentatge. Aquests itineraris parteixen d’una situació, un repte o una pregunta que cal resoldre. 
  3. La metodologia que s’utilitza en aquest espai ha de permetre aprenentatges útils, pràctics i contextualitzats per tal d’assegurar l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne/a.
  4. L’estructura del treball ha de garantir la participació equitativa dels alumnes i la seva interacció, per la qual cosa es treballa de manera cooperativa.

 

 

Per a més informació del projecte SUMMEM de l’Escola Pia Catalunya visiteu www.summem.cat

 

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”LA FORMACIÓ EN VALORS”][vc_column_text]formacio-valors[/vc_column_text][vc_separator color=”grey”][vc_column_text]

 

LA PASTORAL

 

En horari escolar


A l’Escola Pia Sarrià-Calassanç treballem tenint en compte:

  • El creixement en valors humans mitjançant les tutories grupals i individuals, les campanyes solidàries i l’acció educativa diària.

 

  • L’educació de la interioritat, propiciant moments de reflexió i de silenci, especialment a l’inici del dia. Establim moments dins l’horari escolar, i a totes les etapes, per ajudar els alumnes      aprendre consciència del seu “jo”, que al mateix temps els facilita estar atents a “I’altre” i a la realitat que els envolta, més enllà del que es veu i del que es palpa. Són moments de silenci  actiu, silenci interior, gestos fets en comú… Moments que tenen molt a veure amb l’atenció, la pertinença al grup, la receptivitat, l’agraïment, el servei. Moments que portin a viure amb  autonomia, serenitat i sense avidesa.

 

 • La cultura religiosa des de totes les tradicions, abordant-ne els llibres i els llocs sagrats, les festes i els personatges més importants.

 

En horari extraescolar


 Catequesi de primera comunió

Adreçada als alumnes de 3r i 4t de primària. Els grups de catequesi de primera comunió preparen, durant els dos cursos, els alumnes que volen participar en la celebració de l’Eucaristia

Grups Mou-te 

logo-MOUTE

 

 

 

 

 

 Adreçats als alumnes des de 5è de primària fins a batxillerat. Els grups Mou-te permeten fer un camí d’amistat, creixement, significació, recerca i reflexió, per seguir aprofundint en el compromís cristià.

Grups de pregària i confirmació

Adreçats als alumnes des de 3r d’ESO fins a 2n de batxillerat. Aquests grups conviden a reflexionar i pregar junts. Als alumnes que ho desitgen se’ls ofereix la possibilitat de participar en el sagrament de la Confirmació.

Grups de voluntariat

Adreçats als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat. Aquests grups col·laboren amb diferents institucions (Cottolengo, Casal dels Infants, Fundació Servei Solidari, Amics de la gent gran, reforç escolar a l’Escola Pia Luz Casanova…) o en iniciatives de l’Escola (monitors del Mou-te, catequistes de primera comunió…) amb l’objectiu de construir una societat més justa i amb més oportunitats.

 [/vc_column_text][vc_column_text]

LA CIVILITAT


Ningú no discutirà la sensació de benestar que sentim quan, en les relacions humanes, ens trobem amb una persona ben educada. Una persona cortès ens envia un senyal d’aproximació pacífica i ens predisposa a la comunicació. Deu ser perquè la cortesia, que no deixa de ser una convenció, és una de les manifestadors de la civilització, per tant, un signe de la superació de la primarietat.

CIVILITAT

Si observem amb deteniment l’evolució de la nostra societat veurem que al llarg del temps les escales de valors van canviant -el que era reprovable fa uns anys ara és admès, o a l’inrevés-, però la convenció social és una constant. Molta part del substrat del nostre progrés esta constituït per convencions; el llenguatge, la matemàtica, les lleis… ho són. Sabem, o intuïm, que el grup humà només es pot mantenir com a tal si establim i respectem unes normes de relació. Així sorgeix el concepte de civilitat.

Al llarg de la història recent aquest conjunt de normes de convivència ha rebut diversos noms. Amb tot, la nostra llengua fixa el concepte mitjançant una paraula que ens pot agradar més o menys, però que és la denominació normativa: urbanitat.

Aquest opuscle no pretén exhaurir la riquesa de la tradició de les bones maneres, sinó que només pretén mantenir un mínim irrenunciable que, de ben segur, fa més fàcil la convivència. Ho fem sense complexos, perquè avui sabem de forma clara que la negació de la convenció és incompatible amb l’adquisició i la pràctica dels valors.

Des de I ‘Escola convidem a tots els agents educatius que intervenen en el procés de creixement social dels nens i dels joves a col·laborar amb nosaltres perquè aquests infants i joves siguin persones que saben viure en societat.

 

 

 

 

[/vc_column_text][vc_column_text]

TREBALLEM LA DIMENSIÓ INTERIOR, EMOCIONAL I SOCIAL


Sense deixar de banda el desenvolupament cognitiu, a l’escola treballem altres dimensions que preparin els nois i noies a vire de manera plena en una societat cada vegada més complexa i que alhora els ajudi a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor. Treballem la dimensió interior, social i emocional tant de l’alumnat com del professorat.

DDI1w

DDI2w

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”EL SEGUIMENT TUTORIAL”][vc_column_text]

El tutor/a és el responsable directe de la relació amb els alumnes i amb les famílies, vetlla pel bon funcionament del seu grup-classe i fa un acurat seguiment personal, emocional i acadèmic de cadascun dels seus alumnes.

Cada tutor/a disposa d’un temps setmanal per dur a terme la seva tasca, treballar en col·laboració amb els caps d’estudis i el Departament d’Orientació Escolar, i tenir tutories amb els alumnes i entrevistes amb les famílies.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT”][vc_column_text]

 

Entenem que atendre la diversitat significa el mateix que personalitzar al màxim l’ensenyament, facilitant a l’alumne oportunitats per al seu desenvolupament personal i per al seu progrés acadèmic.

 

El Departament d’Orientació Escolar


L’Escola compta amb el Departament d’Orientació Escolar (logopedes, psicòlegs i psicopedagogs), que treballa estretament amb els equips de tutors per tal d’assessorar-los i donar-los suport en la seva tasca.

 

La detecció de dificultats i d’altes capacitats


 

 

Les diferències que els alumnes presenten entre ells generen, també, necessitats educatives diverses, enteses aquestes com el conjunt d’ajuts que cal proporcionar-los perquè assoleixin, en el major grau possible, els objectius establerts amb caràcter general.

La detecció de dificultats la duu a terme l’equip de tutors i docents i el Departament d’Orientació Escolar a partir de l’observació diària i de l’aplicació d’eines que permeten detectar-les (exploracions d’evolució en la lectura i l’escriptura; proves psicomètriques d’aptituds, actituds, atenció i memòria; exploracions de parla, discriminació auditiva i de dificultats d’adquisició de la lectura i l’escriptura, i observacions i exploracions del desenvolupament de la personalitat o actitudinals).

Apliquem diferents mesures i accions que es concreten en els plans individualitzats, els grups de reforç, els grups d’excel·lència, els agrupaments flexibles i els desdoblaments.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”L’APRENENTATGE D’IDIOMES I LA INTERNACIONALITAT”][vc_column_text]

 

Treballem per ser una escola multilingüe, atès que el coneixement i l’ús de diversos idiomes són un eix transversal de la nostra proposta de qualitat i innovació educativa, la qual es fonamenta en els principis següents:

 • El nostre projecte educatiu inclou, a banda del català i el castellà, l’aprenentatge de l’anglès, el francès i l’alemany.
 • Una matèria curricular en anglès des de P3 fins a 4t d’ESO.
 • La garantia de qualitat és que els nostres alumnes obtenen la certificació de la seva competència lingüística per part d’organismes externs reconeguts: Cambridge i Ministère de l’Éducation
  Nationale de França.
 • Els intercanvis i les estades a l’estranger formen part, des de fa anys, del nostre projecte lingüístic.
 • L’aprenentatge d’un idioma en horari extraescolar és una estratègia complementària que forma part del nostre projecte educatiu.

PROJECTE LINGÜÍSTIC (descarregar en pdf)

[/vc_column_text][vc_column_text]Programes internacionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”ESTUDIS MUSICALS”][vc_column_text]

 

 

A L’Escola volem facilitar l’aprenentatge dels ensenyaments musicals de Nivell Bàsic del Pla d’Estudis del Conservatori del Liceu per tal de formar els nostres alumnes en una disciplina artística, formadora i desenvolupadora de l’individu.

  • El nostre projecte PRIMÀRIA MUSICAL permet, durant l’Educació Primària, cursar de manera integrada en l’horari lectiu i extraescolar els estudis musicals i instrumentals de Nivall Bàsic.

 

  • La garantia de qualitat és que els alumnes que decideixen cursar l’itinerari musical formin part del programa educatiu i curricular de les Escoles de Música Liceu

 

  • Els concerts instrumentals, i activitats corals i en conjunts instrumentals permeten gaudir i compartir l’experiència musical en totes les seves representacions.

 

  • L’aprenentatge d’un instrument en horari extraescolar és una estratègia complementària que forma part del nostre projecte educatiu.

 

 • El professorat d’instrument està format per professors i professores del Conservatori del Liceu

 

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”L’ENTORN, LES INSTAL·LACIONS I ELS SERVEIS”][vc_column_text]

L’Escola es troba situada al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Gaudim d’un entorn sa i obert, al peu de Collserola, en contacte amb la natura i en unes condicions mediambientals de qualitat.

Disposem de tot tipus d’aules equipades amb pissarres digitals interactives o canons de projecció, laboratoris, mediateca, aula de natura, hort, aules de reforç i logopèdia, aula de psicomotricitat, i nombroses instal·lacions esportives i d’esbarjo (camp de futbol, pavelló de bàsquet, pistes de pàdel, piscina, bosc, teatre…).

L’entorn, les instal·lacions i els serveis de la nostra escola afavoreixen el creixement personal i acadèmic dels alumnes i la logística de les famílies.

ACOLLIDA

Per als alumnes d’educació infantil i primària, oferim un servei d’acollida gratuït tots els dies lectius, tant al matí com a la tarda.

TANSPORT ESCOLAR

En col·laboració amb empreses externes, oferim transport escolar, tant a Barcelona com als nuclis de Sant Cugat del Vallès i El Prat de Llobregat.

MENJADOR ESCOLAR

Disposem de cuina pròpia i elaborem menús diferents adequats a cada edat. Atenem les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries amb dietes especials. A educació infantil i primària oferim, cada dia
lectiu, el berenar. A l’ESO i al batxillerat, es poden escollir diferents menús diaris.

MEDIATECA

Comptem amb un espai de lectura, treball, recerca i estudi obert a tots els alumnes i docents, dotat de fons bibliogràfic i audiovisual, ordinadors portàtils i punts de connexió a Internet. La  Mediateca és oberta tots els dies lectius fins a les 19.00, excepte els divendres, que tanca a les 17.00.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

L’Escola compta amb un servei d’atenció sanitària a càrrec de personal d’infermeria col·legiat, obert tots els dies lectius, per tal d’atendre els alumnes, informar a les famílies i, en cas d’urgència, derivar-los als centres mèdics concertats per l’Escola.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Tenim una àmplia oferta d’activitats esportives (futbol, bàsquet, hoquei, pàdel, patinatge, natació…) i culturals (anglès, escola de música del Conservatori Liceu, escacs…), les quals permeten complementar el temps de lleure dels alumnes.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]