Iniciem el projecte SUMMEM a 1r d’ESO

Tots els alumnes de primer d’ESO inicien els dos itineraris d’aprenentatge del projecte SUMMEM. Els grups A i C,  l’itinerari social i humanístic, i els grups B i D, l’itinerari científic i tecnològic. A mitjans del trimestre, concretament el 18 de maig, canviarem l’ordre i els grups A i C faran l’itinerari científic i tecnològic, i els grups B i D, el social i humanístic.

Tots els itineraris d’aprenentatge parteixen d’un repte o problema, plantejat en un context, que els alumnes hauran de resoldre. La resolució del problema porta a elaborar una tasca o producte final que es va desenvolupant a partir de les activitats plantejades en l’itinerari. Els nois i noies treballen de forma cooperativa en grups de 4 escollits per tots els professors del curs.

El treball cooperatiu és l’eix vertebrador del projecte, i no significa només treballar les activitats a partir de diferents tècniques cooperatives sinó que va més enllà, ja que en sí mateix és un contingut d’aprenentatge. Els alumnes resolen les activitats mitjançant diferents tècniques cooperatives, però el que és més important és que progressin en el seu aprenentatge entre iguals ajudant-se els uns als altres. El paper del professors canvia totalment; aquests acompanyen de forma activa als alumnes en totes les activitats, són guies, mediadors que estan atents a totes les feines que fan els grups, moderen i prenen nota en el seu registre sobre les activitats i com cooperen els alumnes.

Us expliquem breument el contingut dels dos itineraris.

Itinerari social i humanístic: Perdona, ets de Barcino?

Roma antiga. A partir de l’estudi de la ciutat romana de Barcino, els alumnes han d’elaborar un tríptic informatiu per poder fer un recorregut sense necessitat de guies. El producte final és un tríptic turístic en paper on hi ha alguns codis QR, en els quals hi ha enllaçats uns vídeos realitzats pels alumnes a través dels quals es donen diferents informacions sobre la Barcino romana. Les activitats que van realitzant els alumnes serveixen per donar contingut als vídeos. L’AMPA col·labora en el projecte; els hem demanat que vinguin a demanar als alumnes l’elaboració d’aquest itinerari. L’AMPA fa aquesta demanda perquè els guies que havien contractat per fer una visita a la Barcino romana un dissabte al matí els han anul·lat el recorregut i ells ja l’han publicitat a les famílies.

Itinerari científic i tecnològic: L’ampolla que canviarà el clima

El canvi climàtic. Es treballen continguts de Naturals com l’atmosfera, el temps atmosfèric, el clima, el canvi climàtic, la contaminació…; i d’altres de Tecnologia com els plàstics a partir de la generació de residus i la seva classificació. La comissió de Medi Ambient de l’Escola els encarrega l’organització d’una fira científica de conscienciació sobre el canvi climàtic on s’exposaran productes elaborats per ells amb material reutilitzat. També faran una exposició oral amb un format similar al que es fa a la capella en la Jornada de Recerca. Els productes finals són aquests productes elaborats per ells i una sèrie de pòsters amb les capes de la Terra on s’explica tot el sistema treballat. Totes les activitats acaben amb una contribució en aquest pòster. Ens plantegem que els productes elaborats en aquest itinerari es puguin vendre el Dia de la Família en una paradeta.