Inici de la preinscripció de Batxillerat curs 2019/2020

El període per presentar la sol·licitud de plaça de Batxillerat per al proper curs 2019/2020 per l’alumnat nou a l’Escola  té lloc des d’avui, 14 de maig, i fins el dia 21 de maig (ambdós inclosos). 

Per realitzar la preinscripció al batxillerat és indispensable disposar del número d’identificació de l’alumne/a (número RALC). Aquest número és una dada obligatòria que us ha de facilitar l’escola actual de l’alumne/a.

Enguany el tràmit de la preinscripció només es pot fer per internet amb dues opcions: sol·licitud electrònica i sol·licitud amb suport informàtic (opció recomanada).

Sol·licitud electrònica:

Per poder fer la sol·licitud electrònica cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (si és major d’edat o fa els 18 anys durant aquest any) disposi de:

 • el servei d’identificació idCat Mòbil o
 • l’usuari GICAR (si es tracta de treballadors/es de la Generalitat de Catalunya) o
 • altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

Del 14 al 21 de maig heu d’accedir a l’enllaç: FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ i seguir les indicacions que us marca l’aplicatiu. Us adjuntem el full de tria de matèries de 1r o 2n de batxillerat que heu de retornar complimentat a l’adreça infosarria@escolapia.cat, abans del 21 de maig:

Perquè la preinscripció tingui efecte no cal presentar una còpia del resguard al centre demanat en primera opció, excepte en els casos en què calgui presentar documentació acreditativa dels següents criteris de prioritat: Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen. S’ha de presentar del 14 al 21 de maig, de 8 a 19 h, a la recepció de l’escola:

 • Domicili del lloc de treball: certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral.
 • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa com a beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Condició legal de família nombrosa/família monoparental: fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.

Sol·licitud amb suport informàtic:

Del 14 al 21 de maig heu d’accedir a l’enllaç: FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ i seguir les indicacions que us marca l’aplicatiu.

Perquè la preinscripció tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el resguard (en paper) al centre demanat en primera opció dins del termini previst i presentar la següent documentació.

Documentació que ha de lliurar la família que sol·licita plaça escolar. S’ha de presentar del 14 al 21 de maig, de 8 a 19 h, a la recepció de l’escola.

 • Resguard del full de preinscripció oficial que s’ha presentat amb suport informàtic.
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça (pare, mare, tutor/a, guardador/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE si és estranger.
 • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Full de Tria de matèries de 1r o 2n de batxillerat 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen:

 • Proximitat del domicili: només en el cas que el domicili familiar al·legat en la sol·licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideixi amb el que figura al DNI de la persona sol·licitant (o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres), el domicili s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Domicili del lloc de treball: certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral.
 • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa com a beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Condició legal de família nombrosa/família monoparental: fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.