POLÍTICA DE QUALITAT – 2019-2023

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç  és una organització que treballa amb un sistema de gestió de la qualitat (Norma ISO 9001/2015) que ens situa en una dinàmica de millora contínua dirigida a satisfer les expectatives i necessitats  dels usuaris i de les administracions, amb transparència i  gestió eficient, aspirant a la l’excel·lència en el servei.

La política de qualitat de l’Escola es basa en la seva Missió, en els seus Valors i Objectius estratègics per tal d’aconseguir la Visió.

 

Quina és la Missió? (Qui som?)

L’Escola Pia de Catalunya és una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

 

Quina és la nostra visió? (Què volem ser)


POLÍTIQUES INSTITUCIONALS 

Política 1: SUMMEM

Consolidar la implantació del SUMMEM, com a projecte d’innovació pedagògica a nivell institucional en totes les etapes educatives.

Objectiu 1.1: Garantir i millorar la posada en pràctica dels itineraris d’aprenentatge interdisciplinaris, en totes les etapes educatives.

Objectiu 1.2: Alienar l’organització de les escoles amb les propostes metodològiques i d’aprenentatge del SUMMEM, mitjançant la participació interna i el lideratge distribuït.

Política 2: AVALUACIÓ

Transformar la cultura avaluativa, a fi que aquesta esdevingui formativa, competencial i global, es a dir, que impliqui tots els agents de la comunitat educativa.

Objectiu 2.1: Assegurar que el sistema d’avaluació formi part del procés d’aprenentatge i serveixi tant a mestres com a alumnes, per a ser conscients dels aprenentatges, l’evolució i el creixement, per tal d’ajudar-los a ser cada vegada més autònoms.

Objectiu 2.2:  Crear, a nivell d’Escola Pia de Catalunya, una proposta encaminada a consensuar una “nova cultura avaluativa”, coherent amb les competències del segle XXI i que impliqui tots els agents de la comunitat educativa.

Política 3: ALUMNAT

Enfortir la implicació de l’alumnat en la vida de l’escola i en tota la xarxa de l’Escola Pia de Catalunya.

Objectiu 3.1: Definir un marc de participació de l’alumnat en l’Escola Pia de Catalunya

Objectiu 3.2: Potenciar l’educació per a la participació, com una eina de transformació social.

Política 4: FAMÍLIES

Desplegar el projecte compartit en les Institucions Educatives, prioritzant la formació de les famílies i el sentiment de pertinença a la comunitat de l’Escola Pia de Catalunya.

Objectiu 4: Canviar el nom de les nostres associacions de AMPA a AFA per adaptar-lo a les diverses realitats actuals i fer-lo més inclusiu, i estudiar la possibilitat de personalitzar-lo per a la nostra institució.

Objectiu 4.2: Crear comunitat, mitjançant la participació i implicació de les famílies.

Objectiu 4.3: Dissenyar i aplicar un programa de formació familiar, en el marc d’una Escola de Famílies de l’Escola Pia de Catalunya, per “alinear-les al Projecte Educatiu EPC”.

Política 5: EDUCACIÓ NO FORMAL

Integrar l’educació no formal (acollida, menjador i activitats extraescolars) dins del projecte educatiu de l’escola per a millorar l’atenció integral de l’alumnat.

Objectiu 5.1: Crear un projecte educatiu institucional de l’educació no formal (acollida, menjador i activitats extraescolars).

Objectiu 5.2: Fomentar l’intercanvi d’informació i compartir criteris pedagògics entre els educadors dels dos àmbits.

 

POLÍTICA PRÒPIA

Potenciar l’oferta formativa de la Formació Professional, per adequar-la a les noves noves necessitats de la societat i a la realitat laboral dins el marc esportiu, amb la finalitat de millorar l’orientació profesional i de facilitar la inserció laboral del nostre alumnat.

 

Quins han de ser els nostres valors?


La nostra Escola ha de ser :

OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.

ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.

PARTICIPATIVA. Promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat.

    

Informació i contacte

Immaculada 25-35, 08017 Barcelona
On som?
932 120 908
infosarria@escolapia.cat
La Meteo