PILARS PEDAGÒGICS

PERSPECTIVES PEDAGÒGIQUES

PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA

que entén que l’aprenentatge i el desenvolupament humà són el resultat d’un procés de construcció conjunt.

L’aprenentatge significatiu

que es diferencia de l’aprenentatge per repetició o simplement memorístic pel vincle que s’estableix entre el que l’alumne ja sap i el nou aprenentatge a integrar.

L’aprenentatge per descobriment

a través del qual l’alumne no rep els continguts de forma passiva sinó que descobreix els conceptes i les seves relacions i els adapta al seu esquema cognitiu.

L’aprenentatge social i afectiu

que remarca la importància de les emocions en el desenvolupament dels individus i de les seves estructures cognitives.

L’aprenentatge actiu

que posa l’èmfasi en la capacitat de l’alumne per resoldre els problemes de forma independent sota el guiatge d’un adult.

Disciplines com la neurociència i la psicologia acaben de configurar les bases pedagògiques.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

1. Aconseguir que els aprenentatges siguin significatius i contextualitzats
2. Fer que l’alumne aprengui mitjançant la recerca i el descobriment
3. Treballar els continguts de manera interdisciplinària i globalitzada
4. Ajudar als alumnes a adquirir les competències necessàries per desenvolupar qualsevol tasca. 
5. Garantir el progrés de tots i cadascun dels alumnes
6. Promoure el creixement en valors humans mitjançant les campanyes solidàries, el voluntariat i l’acció educativa diària

CRITERIS ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Acolliment

atenció i seguiment tutorial. Els tutors disposen de temps exclusiu per atendre alumnes, famílies i per reunir-se amb l’equip de nivell per planificar les accions d’orientació

Innovació

adaptar l’organització als canvis metodològics més adequats a cada situació com el projecte SUMMEM. Una NOVA manera de treballar que afavoreix el treball competencial, interdisciplinari i globalitzat, i que garanteix l’atenció a la diversitat.

Participació

crear debats de diferents temàtiques que intervenen en el procés educatiu (reunions d’equips educatius, delegats d’alumnes, enllaços…)

InclusiÓ

aprendre de manera conjunta tenint en compte els ritmes diferents d’aprenentatge mitjançant mesures flexibilitzadores i assessorats per l’equip psicopedagògic (protocols de diversitat, adaptacions, grups de reforç…)

Excel·lènciA

potenciar al màxim les capacitats dels alumnes per aprofundir en els seus aprenentatges (itineraris i beques d’excel·lència, participació en concursos, Batxillerat Dual)

Informació i contacte

Immaculada 25-35, 08017 Barcelona
On som?
932 120 908
infosarria@escolapia.cat
La Meteo