Estimar, educar, ensenyar

 

LA NOSTRA MISSIÓ


 

L’Escola Pia de Catalunya és una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

 

 

ELS NOSTRES VALORS


 

La nostra escola és:

  • OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.
  • ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
  • INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.
  • PARTICIPATIVA. Promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.
  • ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.
  • TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat.

 

 

LA NOSTRA VISIÓ


 

POLÍTIQUES INSTITUCIONALS

Política 1: Implementar a totes les etapes el “Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’aula”, aprovat en la VII Assemblea de les Institucions educatives.

Política 2: Desplegar el Projecte Compartit en tot l’àmbit de les Institucions Educatives dels centres  docents.

Política 3: Enfortir la participació de l’alumnat en cada institució educativa i en el Secretariat.

 

POLÍTIQUES PRÒPIES

Política 1: Dimensió interior emocional i social

Consolidar el projecte de dimensió interior, emocional i social com a part rellevant del projecte educatiu i millorar el clima d’aula i d’escola per afavorir les relacions entre l’alumnat en general i entre tots els membres de la comunicat educativa, amb una bona gestió dels conflictes i fomentant la salut i el creixement personal i professional d’alumnes, treballadors i famílies.

Política 2: Formació professional

Potenciar l’oferta formativa de la Formació professional, per adequar-la a les noves necessitats de la societat i a la realitat laboral dins el marc esportiu, amb la finalitat de millorar l’orientació professional i de facilitar la inserció laboral dels nostres alumnes.

Política 3: Comunicació i màrqueting

Desenvolupar un pla de comunicació orientat a identificar, anticipar i satisfer les necessitats dels alumnes, professors, personal d’administració i serveis, famílies, empreses i altres institucions potencialment receptores dels serveis del centre, de manera que l’organització pugui assolir els seus objectius estratègics.

POLITICA QUALITAT 2015-19