Immaculada núm 25–35, 08017 Barcelona - 932 120 908

Espai SUMMEM

 

 • L’equip motor d’aquest curs ens explica els objectiu que estem desenvolupant el 2017-2018:

L’EQUIP MOTOR D’AQUEST CURS ENS EXPLICA ELS OBJECTIUS QUE ESTEM DUENT A TERME

 

 • Article sobre l’aprenentatge cooperatiu publicat a la revista La Torre de Barcelona, escrit pel Jesús Nieto (tutor de primària)

 

 

 

 • L’AMPA demana ajuda als nois i noies de 1r d’ESO

La passada setmana els alumnes de 1r d’ESO B i D van rebre un encàrrec molt especial… L’AMPA té una visita programada a la ciutat romana de Barcino i el guia els ha deixat penjats! Han demanat ajuda als nois i noies de 1r d’ESO perquè preparin la sortida a partir d’un tríptic interactiu… Acceptaran el repte?

Amb aquesta proposta partim de la base de contextualitzar els aprenentages en relació a situacions socialment rellevants per arribar a alguna actuació. A partir de l’estudi de la ciutat romana de Barcelona construïm un model de ciutat que podrem transferir fàcilment i treballarem els continguts del currículum de 1ESO que ens serveixen per resoldre un problema o situació que s’ha plantejat, en aquest cas el plantegen els pares i mares de l’escola, i porta als alumnes a realitzar una actuació com a aplicació del seu coneixement: elaborar un tríptic interactiu perquè els pares puguin fer la visita. Treballarem en grups de forma cooperativa estimulant el pensament crític i promovent en tot el procés l’autoregulació, és a dir, la detecció de dificultats a través d’activitats d’autoavaluació i coavaluació i planificant estratègies de superació.

 

El Projecte

El març del 2011 l’Escola Pia formula un repte: canviar el model d’ensenyament-aprenentatge. En el marc de la VI Assemblea de les Institucions Educatives, mestres, pares i alumnes van votar que volien una Escola que treballés per projectes interdisciplinaris i globalitzadors i en la qual els horaris i els espais esdevinguessin flexibles i estiguessin al servei dels aprenentatges, i no a l’inrevés. Es tractava de canviar la manera d’organitzar l’escola per poder donar resposta als reptes de la societat del futur ja que tenim un nou paradigma social. Vivim en l’anomenada «societat del coneixement», en la qual les tecnologies de la informació i la comunicació s’apliquen a tots els àmbits de la vida: a l’economia, a la política, a la família, al cercle d’amics… Això ha de comportar, també, com és lògic, canvis educatius importants. Aquest nou model de societat exigeix una educació diferent a la de la societat industrial del segle passat.

El mes de març del 2015, en el marc de la VII Assemblea, l’Escola Pia de Catalunya aprova el Projecte d’interdisciplinarietat a l’aula, SUMMEM. Aquest Projecte proposa una NOVA manera de treballar a l’aula que afavoreix el treball competencial, interdisciplinari i globalitzat, i que garanteix l’atenció a la diversitat. Es tracta de posar l’organització de l’aula, els espais, els horaris, l’agrupació de l’alumnat, etc., al servei de la pedagogia. Això significa canviar el rol del professor/a i donar més protagonisme a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, però sobretot significa canviar metodologies i les activitats que es realitzen a l’aula.

El projecte té cinc finalitats:

 1. Que els aprenentatges siguin significatius i contextualitzats. L’aprenentatge esdevé significatiu quan s’estableix un vincle entre el que l’alumne/a ja sap i el nou aprenentatge que ha d’integrar. Si allò que ha d’aprendre es relaciona d’alguna manera amb el que ja sap, l’aprenentatge serà significatiu. En canvi, si l’alumne/a es limita a memoritzar el que ha d’aprendre i no pot relacionar-ho amb el que coneix, ens trobem davant d’un aprenentatge memorístic, repetitiu o mecànic que l’alumne/a oblidarà al cap de poc. Per això és tan important que els aprenentatges siguin significatius. I també han de ser contextualitzats, perquè els continguts de l’aprenentatge adquireixen sentit quan els apliquem a situacions reals.
 2. Que s’aprengui mitjançant la recerca i el descobriment. Segurament és una manera d’aprendre més lenta, però més segura. El procés que l’alumne/a desenvolupa al llarg de la recerca fixa
  molt més els continguts que si li vénen donats. Indagar, investigar i fer recerca ajuda a fixar els continguts. 
 3. Que es faci també de manera interdisciplinària i globalitzada. Perquè la realitat és interdisciplinària i perquè els continguts d’aprenentatge s’han de saber aplicar. Només podem garantir que un concepte s’ha après quan l’alumne/a és capaç d’utilitzar-lo en el moment en què el necessita.
 4. Que ajudi l’alumne/a a adquirir les competències necessàries per desenvolupar qualsevol tasca. Els continguts, per si mateixos, no constitueixen la finalitat de l’acció educativa, sinó que són el mitjà que possibilita que els alumnes siguin competents per utilitzar les seves capacitats en situacions diverses.
 5. Que garanteixi el progrés de tots i cadascun dels alumnes. Ningú no queda exclòs de l’escola perquè ningú no queda exclòs de la societat. Per tant, l’escola ha de fer possible que tots i cadascun dels seus alumnes progressin d’acord amb les seves capacitats.

La proposta es vertebra a partir de quatre eixos:

 1. Una part del currículum de cadascun dels cursos de totes les etapes ha de ser globalitzat i interdisciplinari. Això vol dir que el treball a l’aula es concreta en dos grans àmbits: un per al treball de les àrees i un altre per al treball interdisciplinari.
 2. En el treball interdisciplinari s’integren continguts de les diferents àrees en els Itineraris d’aprenentatge. Aquests itineraris parteixen d’una situació, un repte o una pregunta que cal resoldre. 
 3. La metodologia que s’utilitza en aquest espai ha de permetre aprenentatges útils, pràctics i contextualitzats per tal d’assegurar l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne/a.
 4. L’estructura del treball ha de garantir la participació equitativa dels alumnes i la seva interacció, per la qual cosa es treballa de manera cooperativa.

 

Per ampliar la informació del projecte SUMMEM de l’Escola Pia Catalunya visiteu www.summem.cat