ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

PROCÉS DE RENOVACIÓ CURS 2021-22

A la reunió del Consell Escolar del 28 d’octubre vam aprovar les normes de procediment d’acord amb la resolució ENS/3043/2021, del 6 d’octubre, de convocatòria d’eleccions per renovar els membres dels consells escolars de centres públics i privats sostinguts amb fons públics i que resol:

 • Convocar eleccions per tal de renovar la meitat dels membres representants del professorat i dels representants de l’alumnat. 
 • Determinar que el procés electoral es dugui a terme d’acord a la normativa. A la pàgina següent us detallem el calendari electoral. 
 • Respecte als representants de les famílies, no es procedeix a la renovació de la meitat dels membres ja que la Direcció de l’Escola ha proposat la seva continuïtat perquè cap membre ha cobert el mandat dels quatre anys.

Els sectors afectats per aquesta renovació són:

 • Sector professorat: dos membres
 • Sector alumnat: dos membres; 1 alumne/a dels ensenyaments secundaris obligatoris; i un altre dels ensenyaments postobligatoris
 • Al mateix temps, serà constituïda la Comissió Electoral, que vetllarà pel bon funcionament del procés. 

A partir del dimarts 2 de novembre, els candidats/es podran presentar la seva candidatura a la Direcció del Centre.

 A tal efecte podreu demanar la butlleta  a la recepció de l’escola. 

Us animem a formar part d’aquest òrgan de participació que ens ajuda a millorar l’escola.

D’acord amb la normativa oficial, la direcció de l’Escola comunica que a partir del 2 de novembre s’iniciarà el procés de renovació dels membres del Consell Escolar amb el següent calendari:

 Convocatòria renovació consell 21-22 –

Dia

Accions

Responsable

2 de

novembre

a)  Inici del procés electoral. Segons la Resolució ENS/3043/2021, a partir del 2 de novembre de 2021.

b)  Publicació del calendari.

c)  Es constitueix la Comissió Electoral.

d)  Es confecciona el cens dels diferents sectors i es publica el cens al taulell d’anuncis de l’escola (vestíbul principal). Comença el període de reclamacions al cens.

e)  Comença el termini de presentació de les candidatures.

Titular

4 de novembre

a)   Finalitza el termini de reclamacions al cens electoral. Si no n’hi ha, el cens es considera definitiu.

b)   Finalitza el termini de presentació de les candidatures.

c)   Comença el període de reclamacions a les candidatures.

Comissió

6 de novembre

a)   Es resolen les reclamacions al cens electoral i es publica el cens d’electors/es definitiu.

b)   Finalitza el període de reclamacions a les candidatures (un dia per resoldre-les), si no n’hi ha, les candidatures es consideren definitives.

Comissió

8 de novembre

 1. Es resolen les reclamacions a les candidatures i es publiquen les candidatures definitives.
 2. Es constitueixen les meses electorals, segons la Resolució ENS/2232/18, abans del 14 de novembre del 2021.

Comissió

24 de novembre

a)    Es realitzen les eleccions de cada sector.

b)    Es pren nota de les dades de participació de cada sector.

Mesa electoral

26 de

desembre

a)  Es fa pública la composició del Consell Escolar.

b)  S’inicia el període de reclamacions a les eleccions.

 

Titular

30 de novembre

Finalitza el període de reclamacions a les eleccions.

Comissió

2 de desembre

 1. Es resolen les reclamacions a les eleccions del Consell Escolar.
 2. Es fa la convocatòria de la reunió constitutiva del Consell Escolar.

Comissió

15 de desembre

S’informa a l’Administració de les dades de participació mitjançant l’aplicació RECE.

Titular

16 de desembre

Es realitza la reunió constitutiva del Consell Escolar. 

Direcció del centre

22 de desembre

S’informa a l’aplicació de suport de la constitució del Consell Escolar.

Titular

 

Tota la informació referent al procés estarà publicada a la recepció principal de l’Escola.

  

Funcions del Consell Escolar

 

Us recordem que les funcions principals del Consell Escolar, d’acord amb l’article 152 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, LEC (*) són les següents:

 1. El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
 2. Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:
 3. a) Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta  matèria.
 4. b) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 5. c) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.
 6. d) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el rendiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència la lletra c.
 7. e) Conèixer la Resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors/es, el Consell Escolar pot revisar les decisions relatives a  conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
 8. f) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.
 9. g) Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
 10. h) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.
 11. i) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de corresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.

 

(*) Les funcions descrites a la LEC han estat modificades tàcitament pel vigent redactat de la lode, text que preval per sobre de la lec 

Related Posts