DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA DE PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE LLIURAR LA FAMÍLIA QUE SOL·LICITA PLAÇA ESCOLAR:

  • Resguard de la sol·licitud telemàtica o sol·licitud en format paper
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça(pare, mare, tutor/a, guardador/a) o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport, si es tracta de persones estrangeres.
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si té més de 14 anys o si té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Fotocòpia del llibre de famíliao altres documents relatius a la filiació.

Sol·licitud d’informació del servei de transport escolar (s’adjunta full informatiu i d’instruccions).

DOCUMENTACÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ, QUE NOMÉS S'HA DE PRESENTAR SI S'AL•LEGUEN:

Proximitat del domicili
Només si el domicili familiar al·legat en la sol·licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideix amb el que figura al DNI/NIE de la persona sol·licitant. El domicili s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Domicili del lloc de treball 
Certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral

Renda anual de la unitat familiar
Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans
Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Condició legal de família nombrosa/família monoparental
Fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent