Al llarg d’aquesta setmana els alumnes de 1r d’ESO realitzen unes sessions de 4 hores d’actvitats de cohesió de grup que dinamitzen els monitors de Colònies Jordi Turull.

Amb aquestes activitats, que es treballen també tant dins les àrees com al pla d’acció tutorial, volem aconseguir que l’alumnat prengui consciència de grup la qual cosa ajudarà a millorar el clima d’aula. La millora del clima d’aula és un element fonamental i absolutament necessari perquè el treball en equip funcioni i tots els alumnes aprenguin al màxim de les seves possibilitat

La cohesió grup

Un grup no és tan sols un agrupament de persones. Per considerar-lo un grup, els seus membres han de compartir objectius, han d’interactuar i també han de tenir un conjunt d’actituds, normes i valors. I si aquest grup, que està integrat per docents i alumnes,  interactua dins l’aula al voltant dels coneixements, els aprenentatges es veuen afavorits quan es produeixen en un clima de confiança, acceptació, equitat i respecte. A fi que els alumnes d’un grup classe se sentin acollits, desenvolupin rols d’ajuda cap als altres i, al mateix temps, s’afavoreixi el seu propi treball, és prioritari cohesionar el grup. Transformar un grup d’alumnes en un grup eficient i efectiu origina una millora en les relacions interpersonals i en el rendiment acadèmic. I, per això mateix, són importants les dinàmiques de grup com a elements dinamitzadors i necessaris en el procés d’ensenyament/aprenentatge, per aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i interès per “aprendre a aprendre”. Les dinàmiques de grup s’apliquen dins de l’aula i en espais propers a aquesta.

Les dinàmiques de grup s’han transformat en una eina didàctica per aconseguir aprenentatges significatius en els alumnes, perquè es produeixen canvis personals mitjançant l’experiència de grup, augmentant la cooperació i el sentiment de solidaritat entre ells, afavorint aspectes positius d’augment d’autoestima personal i aconseguint gaudir i sentir-se feliç de pertànyer al grup.