Assemblea General Ordinària

El proper dijous 14 de novembre tindrà lloc  l’Assemblea General Ordinària d’aquesta Associació, a les 20.30 hores a l’auditori de l’Escola, amb el següent ORDRE DEL DIA 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de Junta general ordinària del  22 de novembre del 2018.
  2.  Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria Anual de l’exercici 2018-19
  3.  Examen i aprovació, en el seu cas, del Balanç i Compte de Resultats de l’exercici de 2018 a 2019 que comprèn de l’1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019.
  4.  Examen i aprovació del pressupost pel següent exercici econòmic de 2019/2020, que comprèn de l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020.
  5. Presentació de la nova  Junta Directiva.   
  6. Programa d’actuació de l’Associació a l’exercici 2019-2020.
  7. Torn obert de paraules. Precs i preguntes. 
  8. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió.