Anota-ho a l’agenda: el 22 de novembre Assemblea General Ordinària de l’AMPA

El proper dijous 22 de novembre tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, a les 20.30 hores a l’auditori de l’Escola, amb el següent  ordre del dia: 

1º.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de Junta general ordinària del  2 de novembre del 2017.
2º.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria Anual de l’exercici 2017-18
3º.- Examen i aprovació, en el seu cas, del Balanç i Compte de Resultats de l’exercici de 2017 a 2018 que compren de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018.
4º.- Examen i aprovació del pressupost pel següent exercici econòmic de 2018/2019, que compren de l’1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019.
5º.- Presentació dels  nous membres de la Junta Directiva.   
6ª.- Programa d’actuació de l’Associació a l´exercici 2017-2018. 
7º.- Torn obert de paraules. Precs i preguntes. 
8º.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió.
 
Us hi esperem!

Feu clic aquí per a descarregar la convocatòria amb la delegació de vot.