17/03/2015 – Últim dia de preinscripció per al curs 2015-2016

Avui finalitza el termini per a presentar la sol·licitud de plaça a P3, P4, P5, educació primària i ESO per al proper curs 2015-2016 fins el 17 de març. Cal complimentar tota la documentació i aportar documentació, i tornar a lliurar el sobre a la recepció de l’escola (caseta ubicada a l’entrada principal del c/ Immaculada, 25-35).

La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

 

Documentació que ha de lliurar la família que sol·licita plaça escolar
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça (pare, mare, tutor/a,guardador/a ) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si té més de 14 anys, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de que sigui estranger.
Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne
Fotocòpia del llibre de família (només la pàgina de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació.
Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen
Proximitat del domiciliNomés en el cas que el domicili familiar al·legat en la sol·licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideixi amb el que figura al DNI de la persona sol·licitant (o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres) el domicili s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Domicili del lloc de treballCertificat de l’empresa o còpia del contracte laboral
Renda anual de la unitat familiar:Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.Fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’ICAM o pels organismes competents. En tot cas en el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%
Condició legal de família nombrosa/família monoparentalFotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.
Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs:Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges.