L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Informació i admissions curs 2018-2019


INFORMACIÓ I ADMISSIONS

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES

Per tal de conèixer i rebre informació de l’Escola Pia Sarrià també realitzem VISITES INDIVIDUALITZADES en horari escolar per què les famílies puguin veure i observar l’escola mentre es duu a terme la tasca diària. Creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Per concertar la visita podeu:

plantilla-image-mail-ok

plantilla-image-phoneok

plantilla-image-formulariok

 

 

 

 

 

 

JORNADES DE PORTES OBERTES 2018

Les Jornades de Portes Obertes tindran lloc els dissabtes 3 de febrer i 10 de març. Al llarg del matí, s’informarà de tota l’oferta educativa i de serveis per al curs 2018-2019 i s’organitzaran visites guiades pel parvulari, a càrrec de l’equip educatiu d’educació infantil.

 

 

 

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3  HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat:

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

  1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

           – Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

           – Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

           – A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

           – Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

           – Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

           – Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

           – En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

      2. Criteris complementaris 

            – Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

            – Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.

            – Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària,     educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

 

FAQ PREINSCRIPCIÓ (PREGUNTES MÉS FREQÜENTS)

Empty section. Edit page to add content here.

 FAQ Preinscripció 2017-2018 amb els dubtes més freqüents sobre el procés de preinscripció.