L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Preinscripció curs 2017-2018


INFORMACIÓ I ADMISSIONS

CONTACTEU AMB NOSALTRES

Per tal de conèixer i rebre informació de l’Escola Pia Sarrià també realitzem VISITES INDIVIDUALITZADES en horari escolar per què les famílies puguin veure i observar l’escola mentre es duu a terme la tasca diària. Creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Per concertar la visita podeu:

plantilla-image-mail-ok

plantilla-image-phoneok

plantilla-image-formulariok

 

 

 

 

 

 

 


COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3 i 1r de primària HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat:

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

  1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

           – Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

           – Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

           – A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

           – Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

           – Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

           – Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

           – En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

      2. Criteris complementaris 

            – Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

            – Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.

            – Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària,     educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.


CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2017-2018?

El DOGC del 8 de març es publica la RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

 

 

 


FAQ PREINSCRICIÓ (PREGUNTES MÉS FREQÜENTS)

 FAQ Preinscripció 2017-2018 amb els dubtes més freqüents sobre el procés de preinscripció.


DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ DE P3 A 4t ESO CURS 2017-2018

Des del 23 de març, i fins el 4 d’abril, estarà disponible tota la documentació per a la preinscripció de P3, P4, P5, educació primària i ESO a la recepció principal de l’escola (caseta ubicada a l’entrada principal del carrer Immaculada, 25-35), en horari de dilluns a divendres, de 8.00 a 19.00 h. Caldrà complimentar-la i aportar documentació, i tornar a lliurar el sobre a la recepció de l’escola, com a màxim el 4 d’abril, en horari de dilluns a divendres, de 8.00 a 19.00 h.

També podeu descarregar-vos tota tota la documentació de preinscripció aquí: DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESTUDIS OBLIGATORIS (P3 A 4t ESO) CURS 2017-2018

 

Per a facilitar-vos el tràmit, us avancem la documentació que s’haurà d’aportar:

Documentació que ha de lliurar la família que sol·licita plaça escolar
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça (pare, mare, tutor/a,guardador/a ) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si té més de 14 anys, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de que sigui estranger.
Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne
Fotocòpia del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació.
Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen
Proximitat del domicili

Només en el cas que el domicili familiar al·legat en la sol·licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideixi amb el que figura al DNI de la persona sol·licitant (o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres) el domicili s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Domicili del lloc de treball

Certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral

Renda anual de la unitat familiar

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans

Fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’ICAM o pels organismes competents. En tot cas en el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%

Condició legal de família nombrosa/família monoparental

Fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.

Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges.


DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2017-2018

Per al proper curs 2017-2018 s’ofereixen un total de 35 places de 1r de batxillerat per alumnat nou a l’escola i cap plaça per 2n. Són 35 places vacants per als itineraris de la branca científico tecnològica i de la branca d’humanitats i socials. No s’ofereixen places per l’itinerari IX de Comunicació de la modalitat d’arts.

El termini per a presentar la sol·licitud de plaça de Batxillerat per al proper curs 2017-2018 és del 16 al 24 de maig (ambdós inclosos).

A partir del 16 de maig estarà disponible tota la documentació per a la preinscripció de Batxillerat també a la recepció principal de l’escola (caseta ubicada a l’entrada principal del carrer Immaculada, 25-35), en horari de dilluns a divendres, de 8.00 a 19.00 h. 

Caldrà complimentar-la i aportar documentació, i tornar a lliurar el sobre a la recepció de l’escola, com a màxim el 24 de maig, en horari de dilluns a divendres, de 8.00  a 19.00 h.

Descarregar-vos tota tota la documentació de preinscripció aquí: DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2017-2018