L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

La nostra organització


Formem part d’un grup, l’Escola Pia de Catalunya

Els escolapis de Sarrià som una de les vint institucions escolars que l’Escola Pia té a Catalunya. Tot conservant la singularitat de cada escola, cerquem una unitat d’estil que ens caracteritza i unes línies comunes de treball que ens ajuden a avançar i a situar-nos millor davant dels reptes educatius. És per això que tenim un organisme que ens coordina, ens dóna suport tècnic i garanteix la participació dels diferents sectors i estaments. És el Secretariat de les Institucions Educatives, que està organitzat de la següent manera:

ESCOLA PIA CATALUNYA


Òrgans unipersonals


 

Secretari general

 • La seva autoritat li és delegada pel parc provincial de l’Escola Pia de Catalunya
 • Promou l’esperit escolapi.
 • Impulsa la concreció del Caràcter Propi
 • Impulsa i coordina  les polítiques educatives, organitzatives i econòmiques.
 • Dirigeix l’Equip de Gestió.
 • Dirigeix l’equip de directors gerents.
 • La seva relació amb els pares es vehicula mitjançant els organismes de participació.

Òrgans de gestió


 

Equip de gestió

 • És l’equip que dóna suport al Secretari General.
 • Assessora i dóna suport tècnic a les escoles escolàpies de Catalunya.

Òrgans de participació


 

Assemblea de les Institucions Educatives

 • Es reuneix cada quatre anys ordinàriament.
 • Estableix, democràticament, les polítiques comunes de les escoles.
 • Hi estan representats tots els estaments i sectors (designats i electes).

ESCOLA PIA SARRIÀ-CALASSANÇ


Òrgans unipersonals


 

Director gerent

Jose Martín


 • És el director del centre, és la màxima autoritat acadèmica i representa la Institució.
 • Vetlla per la preservació  i consecució del Caràcter Propi i per la conservació i millora del patrimoni.
 • Vetlla pel correcte desenvolupament del Projecte Educatiu.
 • Vetlla per les persones. És el cap del personal.
 • Articula l’escola amb l’entorn socio-cultural i vetlla perquè s’adapti als nous entorns.
 • La seva relació amb els pares es vehicula mitjançant els organismos col·legiats i de participació. Excepcionalment ho fa en persona.

Directora pedagògica

Gemma Ferrer


 • Coordina els equips professionals.
 • Controla la vida acadèmica.
 • Verifica el correcte desenvolupament del procés educatiu contemplat en el Projecte Educatiu.
 • Gestiona els conflictes de la comunitat educativa.
 • Gestiona els recursos humans i materials educatius.
 • Substitueix al director gerent.
 • La seva relació amb els pares es vehicula mitjançant els òrgans col·legiats o de representació i, personalment, quan els caps d’estudis ho requereixen o per a garantir el dret d’empara.

Director financer

Marcel Massa


 • Vetlla perquè la gestió s’ajusti a les línies i criteris estratègics que té fixats el centre.
 • Orienta l’organització administrativa i de serveis del centre.
 • Vetlla per l’optimització dels recursos i proposa series que millorin la qualitat, l’oferta i la capacitat econòmica.
 • Analitza l’entorn posant atenció en l’oferta-demanda, real i potencial.
 • La seva relació amb els pares es vehicula mitjançant els organismes col·legiats i de participació. Excepcionalment ho fa en persona.

Caps d'estudis

 • Cap d’estudis d’educació infantil: Marta Morris
 • Cap d’estudis d’educació primària:  Xavi Ocaña
 • Cap d’estudis d’ESO: Tere Prats
 • Cap d’estudis de batxillerat: Montse Guillem
 • Cap d’estudis de formació professional: Sito Camprubí
 • Concreten l’acció educativa i la planifiquen segons els que estableix el Projecte Educatiu i els acords.
 • Coordinen les activitats i unifiquen criteris.
 • Donen suport tècnic als seus professors.
 • Avaluen la marxa acadèmica i educativa.
 • Fan el seguiment dels acords que afecten l’alumnat.
 • Vetllen per al acompliment de la normativa, acords,  convivència i per l’optimització de recursos.
 • Coordinen els equips de treball.

Director a la secció esportiva i activitats extraescolars

Albert Roig


Coordinadors adjunts:  Enric Duarte i Carme Pla

 • Promociona l’esport i la cultura.
 • La seva relació amb els pares és directa.

Coordinadora de pastoral

Josefina Jou


 • Concreta i coordina les accions per a desenvolupar el pla de pastoral.
 • Orienta els equips de pastoral i de catequesi.
 • Dinamitza les celebracions religioses.

Coordinadora de projectes internacionals

Mònica Fernández


Adjunts: Daniel Sánchez

 • Promou els intercanvis amb institucions educatives estrangeres.
 • Coordina els nostres programes d’intercanvi i estades a l’estranger.

Caps de departaments didàctics

Matemàtiques: Cristina Caballero
Ciències Experimentals:  Julià Hinojosa
Ciències Socials:  Marta Tarafa
Llengua catalana i llengua castellana: Carolina Albés
Anglès: Conxi Curto

Coordinadora de qualitat

Pilar Buil


Coordinador d’educació ambiental

Montse Fontes


Coordinador de formació professional (tarda)

Sergi Alsina


Coordinador de futbol

Xavier Baladas


Coordinador del Pla TAC

Julià Hinojosa


Coordinador d’alumnes universitaris en pràctiques

Xavier Baladas


Departament Orientació Escolar

 • Educació infantil: Olga Longarón i Francesca Torralba
 • Educació primària: Eulàlia Castells i Olga Longarón
 • Educació secundària obligatòria (ESO): Carme Serrano
 • Batxillerat: Professionals de la Fundació Vidal i Barraquer
 • Cicles formatius: professionals de la Fundació Vidal i Barraquer
 • Diagnostiquen, elaboren estratègies i fan el seguiment dels casos que requereixen suport psicopedagògic.
 • Orienten els professionals.
 • Orienten les famílies, d’acord amb el tutor.
 • Vetllen per l’acompliment dels acords que afecten el seu departament.
 • Coordinen els professors de suport i els programes educatius especials.
 • Es responsabilitzen de la coordinació i avaluació del Pla d’Acció Tutorial (PAT).
 • La seva relació amb les famílies és directa.

Tutors

 • L’acció tutorial és l’instrument bàsic de la nostra acció educativa.
 • El tutor és l’educador en el que l’escola diposita aquesta confiança i responsabilitat.
 • Fa el seguiment del procés evolutiu de l’alumne en tots els àmbits, des de l’acadèmic fins al personal.
 • Orienta l’alumne en el seu creixement personal i acadèmic.
 • Manté informada la família i la direcció sobre aquests aspectes.
 • Transmet de forma directa els valors que promou l’Escola Pia.
 • Orienta els altres professionals.
 • La seva relació amb els pares és directa.

Òrgans col·legiats


 

Equip Directiu

Director gerent: Jose Martín
Directora Pedagògica: Gemma Ferrer
Director Financer: Marcel Massa

 • Interpreta la doctrina institucional
 • Aplica la legislació vigent
 • Estableix normativa
 • Avalua
 • Assesora al Director Gerent

Consell de Direcció

Director gerent: Jose Martín
Directora Pedagògica: Gemma Ferrer
Director Financer: Marcel Massa
Cap d’estudis d’educació infantil: Marta Morris
Cap d’estudis d’educació primària: Xavi Ocaña
Cap d’estudis d’ESO: Tere Prats
Cap d’estudis de batxillerat: Montse Guillem
Cap d’estudis de formació professional: Sito Camprubí
Coordinadora de pastoral: Josefina Jou
Coordinadora de qualitat, menjador escolar i transport: Pilar Buil
Cap de secretaria: Patricia de Aza
Cap de relacions institucionals: Marta Ferrer
Cap de recursos humans: Encarna Pueyo
Director de la secció esportiva i activitats extraescolars: Albert Roig

 • Assesora a l’Equip Directiu.
 • Informa a l’Equip Directiu.
 • Coordina la vida escolar global.                       

Equip de Coordinació Pedagògica

Directora Pedagògica: Gemma Ferrer
Cap d’estudis d’educació infantil: Marta Morris
Cap d’estudis d’educació primària: Xavi Ocaña
Cap d’estudis d’ESO: Tere Prats
Cap d’estudis de batxillerat: Montse Guillem
Cap d’estudis de formació professional: Sito Camprubí

• Articula les estratègies de concreció del Projecte Educatiu, de les normes dictades i dels acords en matèria pedagògica.

Equip Pastoral

Coordinadora de Pastoral: Josefina Jou
Tutora d’educació infantil: Marian Salido
Tutora d’educació primària: Viki Moya
Coordinador de Mou-te: Julen Guerrikabeitia i Elena Amat
Professors d’ESO i batxillerat: Julià Hinojosa, Òscar Sanz i Anna Rosés
Professora de cicles formatius: Patricia Falcó

 • Elabora els objectius de pastoral, del pla estratègic i del pla anual del centre.
 • Fa el seguiment, d’acord amb el pla anual, de l’acció pastoral de l’escola.
 • Anima i coordina conjuntament amb els responsables d’etapa i cicle, l’acció pastoral realitzada des dels diversos equips.
 • Impulsa la creació, l’animació i el seguiment de grups diversos (voluntariat, grups Mou-te, catequesi, pregària…).
 • Avalua i revisa l’acció pastoral duta a terme durant el curs, per tal de millorar la tasca pastoral.

Claustre de professors

 • El presideix el director del centre i el formen tots els professors.
 • Es pot reunir per etapes o nivells.
 • És el màxim òrgan representatiu dels professionals de l’educació del centre.
 • Les seves competències en els nivells concertats estan regulades a les lleis vigents.
 • Per voluntat de l’Escola Pia, el claustre també té competències en els nivells no concertats, les quals estan regulades en les normes d’organització i funcionament.

Òrgans de participació


 

Consell Escolar

President: Jose Martín
Representants de la titularitat: Gemma Ferrer, Marcel Massa i Josefina Jou
Representants dels professors: Bea del Corral, Maite Grau, Daniel Sánchez i Jordi Vilar
Representants dels pares: Marta Nadal, Lourdes Ventolà, Toni Sagalés i Josep Mª Arnal (representant de l’AMPA)
Representants dels alumnes: Pol Gimeno i Anna Migó
Representant del PAS: Pilar Buil
Representant de l’Ajuntament: Joaquima Ferrando

 • El formen representants de la titularitat i de l’AMPA (designats), de la direcció, del professorat, del personal no docent, dels pares i dels alumnes (tots ells, electes) i un representant del municipi.
 • És el màxim òrgan de participació en els nivell concertats establert per la legislació.
 • Les seves competències en els nivells concertats estan regulades per les lleis orgàniques educatives.
 • Per voluntat de l’Escola Pia, el Consell Escolar també té competències en els nivells no concertats, les quals, estan regulades en les normes d’organització i funcionament.

Comitè de Seguretat i Salut

És l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions dels centres en matèria de prevenció de riscos laborals.

Les competències del Comitè de Seguretat i Salut són:

 • Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels programes de prevenció de riscos del centre.
 • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció de riscos, proposant al centre la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

Comitè d’empresa

 • A l’escola hi ha un comitè d’empresa i un comitè de seguretat i salut laboral.
 • Les seves funcions són les que estableix la normativa vigent.

Enllaços familiars

 • Són pares o mares de cada grup nomenats per la direcció.
 • Les seves funcions són:
  • Promoure el coneixement i la cohesió dels pares del grup.
  • Conèixer l’estat d’opinió dels pares.
  • Animar la participació en activitats i col·laborar-hi.
  • Animar la formació de pares.
  • Valorar i fer propostes.
  • La seva relació amb els pares del grup és directa.

Consell de Delegats

 • El delegat és el noi o la noia que representa el grup classe.
 • Fa propostes de millora sobre la relació entre professors (i altres estaments) i alumnes.
 • Dóna opinió sobre les accions de l’escola que afecten als alumnes.
 • Representa els seus companys en els òrgans col·legiats i de participació.
 • El consell d’alumnes és l’òrgan col·legiat dels delegats.

Comissió de seguiment de l’aplicació del document de protecció del menor

 • El formen representants de l’Equip Directiu de cadascuna de les etapes educatives, del Departament d’Educació Escolar, de l’Equip de Pastoral, del grup Mou-te, de la secció esportiva, dels delegats dels alumnes, del servei de mitja pensió i transport escolar i un representant dels pares i mares del Consell Escolar.
 • Valora el nivell d’aplicació del document a l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb l’objectiu d’aportar recomanacions per a la seva millora.

Serveis Generals


 

Coordinadora de Mitja Pensió i Transport Escolar

 • Pilar Buil: La seva relació amb els pares és directa.
 • Reponsable de l’empresa Aramark: Sra. Eva Fabregat

Secretaria i administració

Cap de secretaria acadèmica: Patricia de Aza
Adjunta: Cristina Aguilar

Recursos humans

 • Encarna Pueyo

Relacions institucionals

Marta Ferrer

 • Coordina i vehicula la informació institucional.
 • És la responsable de l’atenció a les institucions i a les famílies noves.
 • La seva relació amb els pares és directa.

Administració i facturació

Administració: Helena Zamarreño, Vicenç León
Llibres de text i uniformitat: Vicenç León
Facturació: Cristina Aguilar. Consultes facturació: Eduard Gascó

Mediateca

 • Anna Lorente

Informàtica

 • José Juan Martín

Auxiliars d’etapa

Educació infantil: Marisa Vilaró
Educació primària: Carme Fuster
Educació secundària (ESO i Batxillerat): Marta Prats
Formació professional i Escola de Muntanya: Bego Herrero i Asensio Vadillo

 • Participen activament en l’acolliment dels alumnes i en la vigilància d’esbarjos i mitja pensió.
 • Supervisen l’ordre i la disciplina.
 • Tenen cura del control de les instal·lacions.
 • Tenen cura del control i registre de l’assistència i puntualitat dels alumnes.
 • Mantenen actius i actualitzats els mitjans de comunicació i informació.
 • La seva relació amb els pares és directa.

Manteniment

 • Ramon Mena
 • Alberto Montilla
 • Daniel Giménez

Reprografia

 • Asensio Vadillo

Recepció

 • Carme Corominas

Infermeria

 • Estany Gelpí

Gestió de protecció de dades a les famílies

 • Patrícia de Aza

Activitats preventives i riscos laborals

Marcel Massa

 • Coordina les tasques que es generan en matèria de prevenció de riscos laborals a l’escola.

ORGANISMES INDEPENDENTS I EMPRESES VINCULADES A L'ESCOLA


AMPA (Associació de Mares i Pares d'alumnes)

logo-ampa-escola-pia

Presidenta: Inma Coronas

Vicepresidenta: Mireia Pi

Tresorer: Sergi Salafranca

Secretari: Joaquín Soler

Vicesecretària: Cinta Gutiérrez

Consell Escolar: Xavier Garcia

Federació d’AMPA: Mireia Pi

Coordinador de cicle d’educació infantil i cicle inicial de primària: Víctor Sibila

Coordinadora dels cicles mitjà i superior de primària: Anna Comella

Coordinador de cicle  d’ESO: Sergi Salafranca

Coordinadora de cicle de Batxillerat: Judit Batlle

Representació i Relacions Interinstitucionals

Confederació de les Escoles Cristianes de Catalunya: tota la Junta.

Festampa de l’escola: Anna de Mir

Consell del Districte: Xavier Garcia

Federació de les AMPES de l’Escola Pia:  Mireia Pi i Inma Coronas.

Projecte famílies amb veu de l’Institut Jaume Bofill: Mireia Pi i Inma Coronas.

 • Les seves funcions són les que estableixen els seus estatus.

En relació a l’escola:

 • Col·laboren per cercar millores.
 • Aporten opinió i consell.
 • Col·laboren en els òrgans col·legiats i de participació.
 • Promouen i col·laboren en la formació dels pares.
 • Vehiculen suggeriments, neguits, informacions i precs dels pares associats.
 • La seva relació amb els pares és directa.

Mutualitat Sant Josep de Calassanç

Presidenta: Elena Nabal Vicuña

 • Creada amb la finalitat de cobrir les despeses de l’educació escolar en cas de mort de pare o mare.
 • Es regeix pels seus estatuts.
 • La seva relació amb els pares s’estableix mitjançant l’assemblea o la secretaria d’estudis de l’escola.

Restauració

aramark_logo

Aramark i Arcasa

Transport escolar