Powered by Ajaxy
Immaculada núm 25–35, 08017 Barcelona - 932 120 908
Powered by Ajaxy

La Mutualitat

MUTUALITAT-logoLa Mutualitat és un servei nascut del nostre interès en mantenir sempre viu el desig de garantir la millor educació per als fills. Parlem d’una iniciativa sense afany de lucre que s’ocupa de les despeses d’escolarització de l’alumne en cas de pèrdua del pare, mare o tutor legal.

 

Què és La Mutualitat?


 

La Mutualitat és una entitat sense afany de lucre que té per objecte costejar a l’alumnat beneficiari (orfe del pare o de la mare o del tutor legal) una sèrie de despeses per a assegurar-li l’educació.

Per a què serveix, a la pràctica, La Mutualitat?


 

Si un dia -Déu no ho vulgui- algun alumne es quedés orfe, La Mutualitat s’encarregaria de pagar les despeses d’escolarització en un sentit molt ampli.

Això vol dir:

 • Despesa d’ensenyament (Escola i Fundació).
 • Mitja pensió
 • Llibres
 • Sortides culturals, excursions i convivències
 • Bata, xandall i altre material
 • Quota de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola.
 • L’esplai a l’estiu a l’escola Pia Sarrià-Calassanç.
 • Viatges d’estudis, intercanvis.
 • Activitats extraescolars fins un màxim de 500 euros per curs.

La Mutualitat es fa càrrec d’aquestes despeses des del moment en que es produeix l’orfenesa, fins que l’alumne/a acaba el seus estudis a l’Escola. El cost aproximat de totes aquestes despeses, des de P3 fins a batxillerat (estudis concertats) més els cicles formatius (estudis no concertats), és al voltant dels 90.000 euros.

Què costa La Mutualitat?


 

La quota a pagar de 79,56 euros per curs (6,63 euros/mes) és la mateixa que el curs 2015-2016, tot i que és inferior al -13,13% respecte de la quota del curs 2004-2005 (90 euros), motivat pel menor nombre d’orfes mutualistes, la millora dels rendiments financers i la reducció de les despeses de funcionament. El cost tan reduït, en comparació la cobertura que ofereix, es deu a l’absència de costos de personal, a unes mínimes despeses i l’absència d’afany de lucre.

Algunes dades de La Mutualitat:


 

 • Actualment el 82% de les famílies de l’Escola són mutualistes. L’1,3% dels mutualistes són beneficiaris (orfes). La força del grup ens permet donar un bon servei a un preu immillorable.
 • La Mutualitat de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç funciona des del 1976.
 • La de Sarrià és l’única Escola Pia que té Mutualitat. Nombroses escoles s’han interessat pel funcionament d’aquesta nostra institució.
 • El seu funcionament s’assembla al d’una companyia d’assegurances: li és d’aplicació la legislació (LOSSP 30/1995, ROSSP RD 2486/1998, LCS 50/1980, RMPS RD 1430/2002), D 20/2008, el pla comptable de les companyies asseguradores (RD 2014/1997) i el nou PGC, RD 1514/2007, i la nova Llei 20/2015 del Règim Especial de Solvència.
 • Els comptes anuals són auditats cada any per una auditoria externa. La informació se sotmet a la vigilància de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya i a la normativa en matèria de mutualitats (Llei 10/2003), D 20/2008 i Llei 20/2015.

La contractació es fa en el moment de matricular l’alumne a l’escola o en qualsevol moment. Només cal passar per l’administració de l’Escola, on disposen de fulls d’adhesió i d’alta a La Mutualitat.

Per contactar amb La Mutualitat (Sr. Marcel Massa) es pot fer al telèfon de La Mutualitat, 93 253 15 75, o bé via correu electrònic a: marcel.massa@escolapia.cat