L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Educació Primària


A la primària proporcionem una educació que permet desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, a l’expressió escrita i la comprensió lectora, a les matemàtiques i a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. Hi introduïm la segona llengua estrangera, el francès, i el conveni amb el Conservatori del Liceu permet dotar els nostres alumnes d’una educació musical de nivell.

L'HORARI

De 8.45 a 13.00 i de 14.45 a 17.00.

Els divendres, la sortida és a les 15.45.

Servei d’acollida gratuït tots els dies lectius de 8.00 a 8.45 i de 17.00 a 17.15. Els divendres, el servei d’acollida a la tarda és de 15.45 a 16.00.

L'ORGANITZACIÓ CURRICULAR

 

 

L’ORGANITZACIÓ CURRICULAR
ENSENYAMENT REGLAT ENSENYAMENT COMPLEMENTARI
Català Jocs esportius
Castellà Conversa en anglès
Medi natural i social Taller d’experimentació
Educació visual i plàstica i música Tutoria grupal
Educació física Taller musical
Matemàtiques Taller de lectura
Cultura religiosa Taller artístic
Anglès Francès/Alemany
Esbarjo Natació
   

 

LA COHESIÓ DE GRUP

Un grup no és tan sols un agrupament de persones. Per considerar-lo un grup, els seus membres han de compartir objectius, han d’interactuar i també han de tenir un conjunt d’actituds, normes i valors. I si aquest grup, que està integrat per docents i alumnes, interactua dins l’aula al voltant dels coneixements, els aprenentatges es veuen afavorits quan es produeixen en un clima de Confiança, acceptació, equitat i respecte. A fi que els alumnes d’un grup classe se sentin acollits, desenvolupin rols d’ajuda cap als altres i, al mateix temps, s’afavoreixi el seu propi treball, és prioritari cohesionar el grup. Transformar un grup d’alumnes en un grup eficient i efectiu origina una millora en les relacions interpersonals i en el rendiment acadèmic. I, per això mateix, són importants les dinàmiques de grup com a elements dinamitzadors i necessaris en el procés d’ensenyament/aprenentatge, per aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i interès per “aprendre a aprendre”. Les dinàmiques de grup s’apliquen dins de l’aula i en espais propers a aquesta.

Les dinàmiques de grup s’han transformat en una eina didàctica per aconseguir aprenentatges significatius en els alumnes, perquè es produeixen canvis personals mitjançant l’experiència de grup, augmentant la cooperació i el sentiment de solidaritat entre ells, afavorint aspectes positius d’augment d’autoestima personal i aconseguint gaudir i sentir-se feliç de pertànyer al grup.

L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

L’anglès és la primera llengua estrangera de la nostra escola. A partir de 5è de primària tots els alumnes inicien l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, el francès o l’alemany, que poden continuar estudiant al llarg de tota l’ESO. També a l’ESO, els alumnes poden optar per cursar itineraris d’excel·lència (Aula Europea de francès i Aula Europea d’alemany). Per accedir-hi cal Superar una prova de nivell i/o uns criteris de selecció.

• Agrupaments flexibles d’anglès a 5è i 6è de primària. Especial incidència en la competència oral.
• Auxiliars de conversa en anglès i en francès (professorat nadiu).
• Inici de l’aprenentatge de la llengua francesa o alemanya a 5è.
• Per l’aprenentatge i representació teatral de contes en anglès utilitzem el mètode Artigal.
• De 1r a 5è de primària l’àrea de plàstica es fa en anglès (Arts & Crafts)
D’aquesta manera, al llarg de tota la primària es fan 5 hores d’anglès a la setmana.
• Mitja pensió en anglès a 6è de primària.
• Presentació dels alumnes als exàmens oficials de Cambridge. Els continguts dels exàmens estan integrats al currículum d’anglès de l’Escola.


Les estades d’estiu a l’estranger

Des de l’Escola promovem la participació en intercanvis i estades a l’estranger per tal que els nostres alumnes puguin aprofundir en l’aprenentatge de les llengües per immersió lingüística. Per als alumnes de 4t a 6è de primària, oferim una estada lingüística de dues setmanes, al juliol, al Gal·les. El programa inclou classes d’anglès al matí, per aprendre i perfeccionar aquesta llengua, i activitats esportives i lúdiques a la tarda, per conèixer altres cultures i conviure amb joves d’altres nacionalitats. Els alumnes s’allotgen en una residència. Per als alumnes de 4t de primària a 2n d’ESO també oferim l’English Summer Camp (una setmana al mes de juliol), a Sant Iscle de Colltort (La Garrotxa).


PRIMÀRIA MUSICAL EN CONVENI AMB EL CONSERVATORI DEL LICEU

 

El juliol del 2012 la nostra Escola va signar un conveni de col·laboració amb el Conservatori del Liceu per tal de potenciar els estudis musicals dels nostres alumnes. Pretenem que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música i preveiem diversos itineraris per tal que els alumnes avancin segons la seva motivació, la seva dedicació i el seu talent.

La vinculació al Conservatori del Liceu ens facilita una estructuració acadèmica, uns recursos pedagògics, un programa de seguiment i avaluació dels alumnes, un programa de formació permanent del professorat i unes activitats acadèmiques i artístiques coherents amb el nostre projecte educatiu.

El programa s’inicia a primer de primària i durant els dos primers cursos de l’etapa s’integra en el currículum ordinari de l’àrea de Música. Al final del cicle inicial, les famílies que ho desitgen poden presentar els seus fills a la prova de nivell del Conservatori per tal d’establir el seu grau d’assoliment i de destreses.

A partir de tercer de primària s’ofereixen dos itineraris. En l’ordinari se segueixen treballant els continguts musicals del currículum de primària i del Conservatori del Liceu. En l’altre, els alumnes que tenen les aptituds i la voluntat d’aprofundir en els ensenyaments musicals han de completar la seva formació amb una dedicació extraescolar.

Al final de l’educació primària, el Conservatori del Liceu atorga als alumnes que han seguit tot el programa i que han superat les proves de totes les matèries, el Diploma de Nivell Bàsic, que els capacita per accedir als estudis de grau professional de música.


LES MATEMÀTIQUES

 

Amb la finalitat d’exercitar les competències bàsiques dels nostres alumnes i particularment la competència matemàtica, fonamentem el treball d’aquesta àrea en la metodologia anomenada ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) que consisteix en organitzar i desenvolupar tots els continguts matemàtics al voltant de situacions-problema contextualitzats. D’aquesta manera volem aconseguir:

• Connectar de manera natural coneixements de procedència diversa.
• Potenciar el pensament crític i la comunicació matemàtica (descriure, explicar, argumentar).
• Desenvolupar la curiositat i la investigació. • Fomentar la creativitat i les formes alternatives en la resolució de situacions-problema.
• Possibilitar la construcció d’estratègies cada cop més elaborades.
• Promoure la implicació de l’alumnat en la presa de decisions.
• Facilitar la comprensió dels conceptes matemàtics, la relació entre ells i la seva aplicació a situacions diverses.

La major part del treball matemàtic es fa mitjançant el treball cooperatiu, característic de la nostra institució i que permet l’ajuda entre iguals, el progrés en la comunicació matemàtica i la millora de les habilitats socials dels infants.


EL MÈTODE CIENTÍFIC

 

Treballem el mètode científic a l’àrea de coneixement del medi natural plantejant reptes que despertin l’interès de l’alumnat amb l’objectiu que aprenguin a pensar utilitzant els models propis de l’àrea. Tots els alumnes construeixen representacions del món i elaboren explicacions sobre el funcionament del que els envolta. L’aula és el lloc on s’han d’explicitar aquestes idees prèvies. D’aquesta manera, a través de l’experimentació i de la discussió, els alumnes van regulant les seves idees inicials fins que troben respostes vàlides i coherents a les qüestions plantejades. Aquest procés comporta expressar emocions i controlar-les positivament, aplicar estratègies d’ordre superior (analitzar, sintetitzar, avaluar…), utilitzar un llenguatge cada vegada més elaborat, discutir amb respecte les idees dels altres, criticar opcions creant i proposant alternatives i adquirir confiança en les pròpies capacitats de pensament, acció i comunicació. Quan l’alumnat comunica i comparteix allò que sap o que creu que sap, comença el procés reflexiu a partir del qual es dota d’eines per trobar respostes vàlides i coherents a les qüestions que formula. L’estructura de la proposta de treball a l’aula és sempre la mateixa amb la finalitat que l’alumnat vagi interioritzant progressivament el mètode de treball per tal que, a còpia d’anar-lo repetint, l’apliqui de manera immediata en diferents contextos i situacions.

LES CLAUS DE LA NOSTRA PRIMÀRIA

 

El treball per projectes afavoreix que els alumnes sàpiguen utilizar procediments per establir noves relacions entre el que ja coneixen i el que poden arribar a conèixer, seleccionant i tractant la informació. És un treball globalitzador que permet promoure actituds com la reflexió i l’autonomia, i estratègies d’aprenentatge com la recerca, la comprensió, la comunicació i l’expressió.


Els programes específics per potenciar el gust i l’hàbit lector: exploradors de contes, padrins de lectura i biblioteca d’aula.


El treball cooperatiu, a partir del cicle mitjà i de manera sistemàtica al cicle superior, promou la interacció positiva i l’aprenentatge entre iguals, ajuda a cohesionar els grups de treball i millora les relacions interpersonals.


Les dinàmiques de grup afavoreixen el coneixement i la comprensió dels altres, potencien la participació i la integració dels alumnes, tot afavorint la cohesió de grup, establint lligams afectius i aconseguint una major motivació en l’alumnat.


Les activitats d’aprenentatge-servei permeten el treball conjunt entre els alumnes de diferents etapes i ajuden a consolidar els coneixements treballats.


El treball en educació emocional i dimensió interior, mitjançant activitats d’interiorització, reflexió i visualització, ajuda a crear un ambient serè que permet un aprenentatge més eficaç.


El treball de bones pràctiques bàsiques a partir del treball sistemàtic i pautat dels aprenentatges bàsics de la llengua i de les matemàtiques ajuda a consolidar els continguts instrumentals imprescindibles per al desenvolupament acadèmic dels alumnes.


Natació obligatòria.