L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Educació Infantil


L’educació infantil és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta etapa és fonamental que s’estableixin relacions afectives entre els infants i els mestres, les quals els permetran adquirir la seguretat i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.

Per aquest motiu, el parvulari està situat dins del recinte de l’Escola, en un ambient familiar i independent de la resta d’etapes educatives del centre. Té una entrada pròpia que permet una còmoda accessibilitat, ja que disposa d’aparcament exclusiu per a les famílies amb fills a educació infantil.

L'HORARI

De 8.45 h (entrada flexible) a 17.00 h. Els divendres, la sortida és a les 15.45 h.

Servei d’acollida gratuït tots els dies lectius de 7.30 a 8.45 h i de 17.00 a 18.00 h. Els divendres, el servei d’acollida a la tarda és de 15.45 a 17.00 h.


LA COMUNICACIÓ I ELS LLENGUATGES

 

A’Escola fem especial incidència en els idiomes i, des de ben petits, familiaritzem els alumnes amb els diferents llenguatges per tal d’aconseguir que els aprenentatges lingüístics siguin més eficaços. És un objectiu d’aquesta etapa que els alumnes assoleixin la comprensió i expressió oral en català i en castellà i s’iniciïn en la comprensió i expressió oral en anglès. Durant aquest període els infants es familiaritzen especialment amb la fonètica del català, el castellà i l’anglès per tal d’adquirir-ne la consciència fonològica.


L'anglès

L’anglès és la primera llengua estrangera de la nostra escola. A partir de 5è de primària tots els alumnes inicien l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, el francès o l’alemany, que poden continuar estudiant fins al batxillerat.

Fomentem l’estudi dels idiomes al llarg de totes les etapes i promovem els intercanvis i les estades a l’estranger. A P3 iniciem els infants en l’aprenentatge de l’anglès i els engresquem perquè participin oralment. La mestra especialista d’anglès i les auxiliars de conversa nadives són les referents d’aquest idioma. 

Per l’aprenentatge i representació teatral de contes en anglès utilitzem el mètode Artigal. Els nens i nenes inicien l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de contes escenificats. Sense cap suport visual, els alumnes representen els papers argumentals que hi apareixen, viuen emocionalment els relats, i aquesta vivència activa des de la posició de protagonistes els converteix en aprenents de la llengua. Posteriorment, els contes es complementen amb un conjunt de treballs que afegeixen suport visual i finalment arriben a casa on seran explicats a altres. Aquesta interacció és un mecanisme molt important d’aprenentatge. L’acció d’explicar contes ensenya llengua a qui els explica. L’emoció de qui ho escolta afegeix significat a aquesta explicació. Al parvulari, l’educació plàstica (Arts & Crafts) s’imparteix en llengua anglesa. D’aquesta manera, els alumnes fan 5 hores d’anglès a la setmana i els alumnes de P4 i P5 fan 6 hores a la setmana.


La música

 

Treballem diferents aspectes de la música: l’oïda, el llenguatge musical, el ritme, el moviment i la dansa, la cançó i l’audició. A cada curs d’educació infantil realitzem dues hores setmanals de música amb l’especialista. A part d’aquestes sessions, la mestra usa cançons i audicions com a recurs en el treball d’altres matèries. A cada nivell estudiem la vida i fem audicions de dos músics: a P3, Mozart i Brahms; a P4, Händel i Txaikovski; i a P5, Verdi i Stravinski. I cada any presentem un instrument musical en directe (clarinet, trompeta…). Amb les cançons també vivim les tradicions i les festes de l’any: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Pasqua… Al desembre fem una cantada de nadales oberta a les famílies.


LA DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES


Els hàbits personals i socials

 

 L’autoregulació dels hàbits requereix ensenyar certes habilitats que han de garantir el benestar de l’infant. El alumnes aprenen a rentar-se les mans, menjar sols, posar i treure la bata, i seure a la rotllana. 

Progressivament, aconseguim que els infants adquireixin un grau d’autonomia més elevat. A P3 treballem els hàbits quinzenalment i prioritzem els que faciliten l’adaptació i la socialització dels alumnes. També hi reforcem els hàbits d’higiene. A P4 i P5 integrem el treball dels hàbits en les diferents matèries


La psicomotricitat

Treballem la pràctica psicomotriu educativa, basada en Aucouturier, en què el desenvolupament de l’infant és tractat des de la seva globalitat. És una pràctica que afavoreix el desenvolupament harmònic de la personalitat i l’accés a la comunicació, la creació i el pensament. Basada en l’acció espontània, en interacció amb l’espai, els objectes i els altres, i la intervenció de l’adult, la psicomotricitat permet als infants un itinerari de maduració que els porta progressivament del plaer de l’acció al plaer del pensament. 


L'educació física de base

Els infants aprenen mitjançant el joc, d’una manera organitzada, lúdica, dinàmica i participativa, de manera que també aprenen a respectar-ne les normes perquè tots hi puguin jugar. Amb l’educació física de base ensenyem mitjançant el moviment, procurant que cada infant desenvolupi les seves qualitats i capacitats motrius de la manera més adient possible. Defugim del model competitiu i posem l’èmfasi en l’aprenentatge mitjançant la cooperació (que suposa incloure i no pas excloure), el respecte als companys  i, en definitiva, el desenvolupament com a persones, creant un clima agradable i establint una relació social positiva abans, durant i després del joc.


La natació

 

La natació a la nostraEscola és una matèria obligatòria des de P3 fins a 4t d’ESO. Des de l’inici de P3 treballem la familiarització amb el medi aquàtic, la flotació amb material i sense, els diferents desplaçaments en posició dorsal i ventral i els capbussaments. Aquests objectius els portem a terme amb una gran varietat d’exercicis.

Les classes  es divideixen en tres grups de treball. Amb aquests grups reduïts, podem vetllar pels petits i fer que millorin més ràpidament.

 

 

 

 


LA DESCOBERTA DE L'ENTORN


L'hort de l'escola

Realitzem, amb una freqüència setmanal, activitats d’observació, experimentació i interrelació amb el medi natural de l’Escola: l’hort, el bosc i l’aula de natura com a laboratoris vius on l’infant pot interactuar amb el seu entorn. Els alumnes observen el cicle vital de les espècies vegetals i l’efecte que hi tenen les estacions de l’any. També participen en el conreu de diferents plantes: cada nivell és responsable de sembrar, regar i recol·lectar determinats fruits. D’aquesta manera, apropem els nens i les nenes al cultiu de plantes per fomentar actituds de cura, respecte i conservació dels éssers vius (plantes i animals) del nostre entorn més proper i del medi natural en general. Observem, investiguem i descobrim d’on venen alguns dels aliments que mengem, per fomentar una alimentació més natural i equilibrada.

Descobrim l’ús de certes plantes per posar en valor els beneficis per la nostra salut: les remeieres (camamilla, menta, romaní), les aromàtiques (lavanda, espígol), o les que serveixen com a conservants naturals (llimona). Mentre observem i experimentem posem en marxa el mètode científic (l’observació directa, els canvis, les variables, les prediccions, etc.) per arribar a un raonament més abstracte. Volem entendre el nostre entorn natural i comprendre que nosaltres, com a éssers vius, també en formem part i l’hem de respectar.


Les matemàtiques

 Ensenyem de forma globalitzada, manipulativa i sensorial els àmbits de la numeració, el càlcul, la mesura, el raonament, l’estadística i l’orientació en l’espai i el temps. Amb la matemàtica, els infants avancen en la descoberta sensorial, en les seves possibilitats perceptives i en l’establiment de relacions lògiques de l’entorn. 

Així doncs, l’aprenentage de les matemàtiques es planteja a partir de l’experimentació i la manipulació de materials diversos per observar-ne les propietats. El material manipulatiu utilitzat potencia el treball
cooperatiu i l’exercici de les intel·ligències múltiples.


El coneixement del món social i cultural

entorn-social-cultural

 

Les sortides i les excursions, els treballs per projectes, els centres d’interès i les celebracions de les festes al llarg de l’any ajuden els alumnes a ampliar la informació i el coneixement que tenen sobre diversos elements del món social i cultural: els diferents rols de les persones en la societat, la diversitat de cultures, les diferents tradicions, les normes bàsiques de comportament, etc.

 

 

 

 

 

 


LES CLAUS DEL NOSTRE PARVULARI

 


Apliquem metodologies que afavoreixen el tractament de la diversitat i l’aprenentatge significatiu.


Afavorim el pensament i la planificació de l’acció mitjançant dinàmiques en les quals l’infant, immers en un ambient d’interrelacions amb els companys, amb la mestra i amb els objectes, es mou de forma autònoma i sovint escull on vol desenvolupar la seva activitat.


Afavorim el potencial investigador, observador i manipulador i la creativitat de l’infant mit-jançant l’experimentació; de manera que aprèn de forma lúdica, ajustant-se als límits que suposa compartir les diferents possibilitats amb els altres.


Apliquem mètodes actius i projectes integrats. Tenim racons d’aprenentatge i de joc simbòlic que l’infant tria, decideix, organitza i treballa. També comptem amb un passeig científic pel bosc i d’un hort per conrear. Fem treballs per projectes i impulsem la lectura com a hàbit.


Potenciem l’organització del grup-classe i oferim un seguiment tutorial continu, tant individual com del grup; orientació psicopedagògica; reforç escolar; grups d’estimulació del llenguatge; grups de reforç i logopèdia, i un pla específic d’acollida i d’adaptació.