L'escola i tu
c/ Immaculada nº25–35 – 08017 Barcelona - Telèfon: 932 120 908 - Mail: infosarria@escolapia.cat

Batxillerat


El batxillerat a la nostra Escola és concertat i s’hi poden cursar nou itineraris possibles dins de les modalitats de ciències i tecnologia, de ciències socials i humanitats i artístic.
Treballem per donar als nostres alumnes una educació integral que els permite assolir una bona educació en valors i alhora un bon rendiment acadèmic. No només es tracta de formar alumnes que obtinguin bones notes a les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat, sinó de preparar-los per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’Escola.

L'HORARI

batxillerat-escola-pia-sarria2De 8.30 a 14.00 i de 15.15 a 17.10.

Els dimecres i els divendres, no hi ha activitat lectiva a la tarda.

L'ORGANITZACIÓ CURRICULAR

batxillerat-escola-pia-sarria1

Matèries comunes


Aquesta distribució d ematèries queda supeditada a les instruccions que emeti el Departament d’Ensenyamernt per al curs 2018-2019.

 


Itineraris 

La nostra Escola ofereix nou itineraris possibles (quatre per a la modalitat de ciències i tecnologia,  quatre per a la modalitat d’humanitats i ciències socials i un per a la modalitat d’arts), en els quals els alumnes cursen matèries obligatòries i matèries optatives, d’ acord amb les seves preferències i les seves expectatives amb vista als estudis universitaris posteriors. Convé tenir present també que determinades matèries, segons els estudis universitaris que es vulguin cursar, poden servir per millorar la nota de les PAAU.


Modalitat de ciències i tecnologia.


 

 

 

Modalitat de ciències i tecnologia. Itineraris i matèries*
1r 2n
Itinerari I: TECNOLOGIA I
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Tecnologia industrial I Tecnologia industrial II
Triar-ne una: Dibuix tècnic I o Química I Triar-ne una: Dibuix tècnic II o Química II
Itinerari II: TECNOLOGIA II
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Química I Química II
Triar-ne una: Dibuix tècnic I o Francès I Triar-ne una: Dibuix tècnic II o Francès II
Itinerari III: SALUT I MEDI AMBIENT
Matemàtiques I Matemàtiques II
Biologia I Biologia II
Química I Química II
Triar-ne una: Ciències de la Terra i M.A o Francès I Triar-ne una: Geologia o Francès II
Itinerari IV: TECNOLOGIA I SALUT I MEDI AMBIENT
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Biologia I Biologia II
Química I Química II

Modalitat d’humanitats i ciències socials 


 

 

 

 

Modalitat d’arts

 


 

 

 

 

 

 

Modalitat d’humanitats i ciències socials. Itineraris i matèries*
1r 2n
Itinerari V: ECONOMIA
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Economia de l’empresa I Economia de l’empresa II
Economia Geografia
Triar-ne una: Història món contemporani o Francès I o Llatí I Triar-ne una: Història de l’art o Francès II o Llatí II
Itinerari VI: CIÈNCIES SOCIALS I
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Història món contemporani Geografia
Economia Història de l’art
Triar-ne una: Literatura universal o Francès I o Cultura audiovisual I Triar-ne una: Literatura catalana o Francès II o Cultura audiovisual II
Itinerari VII: CIÈNCIES SOCIALS II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Literatura universal Història de l’art
Triar-ne una: Història món contemporani o Economia Geografia
Triar-ne una: Francès I o Cultura audiovisual I Triar-ne una: Francès II o Cultura audiovisual II o Literatura catalana
Itinerari VIII: HUMANITATS
Llatí I Llatí II
Literatura universal Història de l’art
Història món contemporani Geografia
Triar-ne una: Francès I o Cultura audiovisual I Triar-ne una: Francès II o Geografia o Cultura audiovisual II o Literatura catalana

 


NOTA: Aquesta oferta d’itineraris, i d’assignatures dins d’un mateix itinerari, queda condicionada al nombre d’alumnes que les sol·licitin.El treball de recerca i la Jornada de Treballs de Recerca


batxillerat-escola-pia-sarria4Al batxillerat els alumnes elaboren un treball de recerca, en redacten una memòria i en fan una exposició oral. Aquest treball té, en general, caràcter individual i representa un 10% de la nota global del batxillerat.

El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació i pot emmarcar-se en una sola matèria o pot ser interdisciplinari. Els alumnes disposen de tot un any per fer-lo: des de finals del primer trimestre de primer fins al primer trimestre de segon.

Els directors dels treballs de recerca s’encarreguen de donar als alumnes les orientacions metodològiques oportunes per a cada tipologia de treball i els assessoren en la recerca documental o experimental, en el plantejament global i en la redacció i la defensa del treball pròpiament dit. Aquests directors vetllen, també, perquè s’acompleixin els terminis de seguiment i de presentació fixats.

Els alumnes amb els treballs de major qualitat tenen l’opció de defensar-los a la Jornada de Treballs de Recerca, que simula un congrés d’investigació, davant de tots els alumnes de batxillerat, a més del professorat i de les famílies.

Vegeu el clip resum de la VII Jornada del Treball de Recerca.

 

 

 

L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

batxillerat-escola-pia-sarria5

  • Grup d’excel·lència d’anglès.
  • Matèria optativa de francès i alemany a 1r i a 2n
  • Possibilitat de realitzar el treball de recerca en anglès (alumnes del grup d’excel·lència)
  • Intercanvis lingüístics amb Suècia i amb Holanda.
  • Presentació dels alumnes als exàmens oficials de Cambridge, del Ministère de l’Éducation Nationale de França i Goethe-Institut Barcelona. Els continguts dels exàmens estan integrats als currículums d’anglès i de francès de l’Escola.

LES CLAUS DEL NOSTRE BATXILLERAT


Projecte Be an Entrepreneur: programa d’iniciació a l’emprenedoria dins de la matèria d’Economia de l’empresa, impartit íntegrament en anglès. Partint dels interessos dels alumnes, se’ls condueix a elaborar un pla d’empresa complet, que es presenta en públic i en anglès.


Itinerari d’excel·lència d’anglès.


Activitats d’aprenentatge servei que permeten el treball conjunt entre alumnes de diferents etapes i que ajuden a consolidar els coneixements treballats.


Complements curriculars: oferim una hora més a la setmana, la qual, a primer, es dedica a la cultura religiosa, i a segon, segons les necessitats dels alumnes, als seminaris de pràctiques (informàtica, francès, comentari de text, biologia, química, física, geografia i de reforç de matemàtiques).


Treball de l’educació emocional i la dimensió interior mitjançant sortides convivencials i  exercicis de reflexió que ajuden a crear un ambient serè i permeten un aprenentatge més eficaç.


Activitats d’orientació personal, acadèmica i professional.


Organització de visites en grup o individuals a les universitats.


Possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation, el Batxillerat Diploma Dual adreçat als alumnes del grup 1 d’anglès que cursaran de 3r o 4t d’ESO durant el curs 2016-17.

El programa consisteix a cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

Els objectius del programa de batxillerat Diploma Dual són:

– Perfeccionar el nivell d’anglès: comunicació oral i escrita íntegra en anglès
– Millorar les competències digitals: entorn de treball virtual
– Fomentar l’autonomia i maduresa personal: organització i gestió del treball

Donat que aquest és un programa que requereix un alt grau de compromís i esforç personal, l’alumnat interessat haurà de passar per dues fases de selecció.

DIPLOMA DUAL INTERNACIONAL_ACADEMIA INTERNATIONAL STUDIES